Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/9

 

19.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Peruskoulujen kaksikielisen opetuksen tarjonnan laajentaminen

HEL 2017-013433 T 12 00 01

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää seuraavista Helsingin peruskoulujen kieliohjelman laajennuksista 1.8.2018 alkaen:

Jätkäsaaren peruskoulussa, Kaisaniemen ala-asteen koulussa, Ruoholahden ala-asteen koulussa ja Taivallahden peruskoulussa tarjotaan ensimmäiseltä luokalta alkavaa kielirikasteista suomi-englanti-opetusta. Kielirikasteisella opetuksella ei ole vaikutusta oppilaaksiottoon.

Malmin peruskoulussa tarjotaan ensimmäiseltä luokalta alkavaa laajamittaista kaksikielistä suomi-englanti-opetusta. Oppilaaksiottoalue on koko kaupunki ja oppilaat otetaan kouluun soveltuvuuskokeella. Aloittavan ryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 12 ja enimmäisoppilasmäärä 25 oppilasta. 

Esittelijän perustelut

Kaksikielinen opetus on osa Helsingin kaupungin kieliohjelmakokonaisuutta. Lukuvuonna 2017–2018 kaksikielistä opetusta on tarjottu liitteen yksi mukaisissa kouluissa. Helsingin kaupungin strategissa on päätetty, että kaksikielisen suomi-englanti-opetuksen määrä kaksinkertaistetaan strategiakauden aikana.

Kieliohjelman laajentamista on valmisteltu Helsingissä lokakuusta 2017 alkaen mahdollisimman osallistaen. Aikataulu oli tiivis, koska koulutulokkailla pitää olla tammikuussa kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tiedossa kielitarjonta. Koulujen rehtoreiden kanssa asiaa valmisteltiin useassa eri vaiheessa. Koulujen kieltenopettajat olivat yhdessä rehtoreiden kanssa marraskuun alkupuolella mukana valmistelussa. Alueen asukkaat kutsuttiin alueellisiin keskustelutilaisuuksiin 19.–28.11.2017, joissa tulevien ekaluokkalaisten vanhemmilla oli mahdollista saada lisätietoa uudistuksesta sekä osallistua ja vaikuttaa alueen koulujen kielivalintoihin.

Koulujen johtokunnilta on pyydetty ehdotusta koulun kieliohjelmasta sekä mahdollisesta kaksikielisen suomi-englanti-opetuksen aloittamisesta. Jätkäsaaren peruskoulun, Kaisaniemen ala-asteen koulun, Ruoholahden ala-asteen koulun ja Taivallahden peruskoulun johtokunnat esittävät, että kouluissa käynnistyy ensimmäiseltä luokalta alava kielirikasteinen suomi-englanti-opetus 1.8.2018 alkaen. Jätkäsaaren peruskoulussa kielirikasteista opetusta tarjotaan kaikille koulussa lukuvuonna 2018- 19 opiskeleville oppilaille. Kaisaniemen ala-asteen koulussa kielirikasteista opetusta ei ole tarjolla 3.luokalta eteenpäin painotetussa opetuksessa. Malmin peruskoulun johtokunta esittää, että koulussa käynnistyy 1.8.2018 alkaen ensimmäiseltä luokalta alkava laajamittainen kaksikielinen opetus.

Kaksikielinen opetus jaetaan laajamittaiseen ja kielirikasteiseen kaksikieliseen opetukseen. Kielirikasteissa opetuksessa kohdekielellä annettavan opetuksen määrä on alle 25% koko perusopetuksen oppimäärästä. Kielirikasteinen opetuksessa noudatetaan yleisiä ensi- ja toissijaisia oppilaaksioton periaatteita. Laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa kohdekielellä annettavan opetuksen määrä on vähintään 25%  koko perusopetuksen oppimäärästä  ja oppilaat otetaan soveltuvuuskokeen perusteella koko kaupungin alueelta.

Monipuolinen kielitaito on yksi tulevaisuuden avaintaidoista. Kielitaidon kehittyminen alkaa jo varhaislapsuudessa. Siinä luodaan pohjaa kielten ja kulttuurien moninaisuuden arvostamiselle. Varhainen kielten opetus lisää motivaatiota kielten opiskeluun. Tutkimusten mukaan varhainen vieraan kielen opiskelu vaikuttaa aivojen rakenteiden kehittymiseen suotuisasti siten, että myöhemmin on helpompaa omaksua uusia vieraita kieliä.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Marjo Kyllönen, kehittämispalveluiden päällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaksikielisen ja kielirikastetun opetuksen verkko 2017-2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Perusopetuksen alueelliset palvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566