Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/17

 

19.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Helsingin kaupungin aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma ja tuntijako

HEL 2017-013047 T 12 00 01

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman ja tuntijaon liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Opetushallitus hyväksyi aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 12.6.2017. Näiden perusteiden ja tuntijaon mukainen opetus alkaa 1.1.2018.

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on laadittu perusopetuslain (628/1998) ja -asetuksen (852/1998) sekä valtioneuvoston asetuksen (423/2012) pohjalta. Tavoitteiden ja tuntijaon pohjana on valtioneuvoston asetus (422/2012 ja 135/2017). Tämä perusteasiakirja kattaa aikuisten perusopetuksen kokonaisuudessaan alkuvaiheesta perusopetuksen päättövaiheeseen.

Helsingin aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma muodostuu valtakunnallisista perusteista täydennettynä koulukohtaisilla osuuksilla. Helsingin kaupungilla on yksi yhteinen kuntakohtainen aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma, jota kaupungin oppilaitokset käyttävät. Opetussuunnitelman valtakunnallisesta perustetekstistä on erotettu kursivoinnilla Helsingin omat tekstiosuudet. Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelmatyön koordinoinnista vastasi kehittämistiimi ja Helsingin aikuislukiossa opetussuunnitelmatyöhön osallistui koko kouluyhteisö. Myös opiskelijoilta on pyydetty säännöllisesti palautetta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on osallistunut opetussuunnitelman laadintaan kommentoijana.

Opetussuunnitelmauudistus perustuu tavoitteeseen turvata oppivelvollisuusiän ylittäneiden mahdollisuudet suorittaa perusopetuksen oppimäärä. Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden lisäksi uudistuvat rahoitus sekä tuntijako. Vuoden 2018 alusta luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirtyy työ- ja elinkeinoministeriöltä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle. Luku- ja kirjoitustaidon opetus kytketään osaksi aikuisten perusopetuksen alkuvaihetta. Valtionrahoitus on kurssisuoritusperusteinen.

Uudistuksen tavoitteena on turvata tehokkaiden kokopäiväisten yksilöllisten koulutuspolkujen toteuttaminen, huomioiden opiskelijan osaamisen lähtötaso ja mahdollistaa sujuvat siirtymät opinnoissa. Aikuisten perusopetuksen järjestäminen pohjautuu vahvasti henkilökohtaistamiseen ja aiemman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Aikuisten perusopetuksen tehtävänä on vahvistaa koulutuksellista jatkumoa ja luoda hyvää perustaa toisen asteen koulutukseen siirtymiselle. Opinnoissa painotetaan työelämälähtöisyyttä ja laaja-alaista osaamista. Opintojen ohjauksen pakolliset kurssit kuuluvat opintoihin jokaisessa vaiheessa.

Aikuisten perusopetus sisältää kaksi vaihetta: alkuvaiheen ja päättövaiheen. Luku- ja kirjoitustaidon opetus koskee niitä opiskelijoita, joilta puuttuu perusopetus tai perusopetustason opintoja. Valtioneuvoston asetuksen mukaan aikuisten perusopetuksen opinnot koostuvat eri oppiaineiden ja aineryhmien pakollisista ja valinnaisista kursseista. Asetuksessa määritellään oppiaineittain ja oppiaineryhmittäin pakollisten kurssien, valinnaisina tarjottavien valtakunnallisten kurssien ja koko oppimäärään sisältyvien opiskeltavien kurssien vähimmäismäärät.

Aikuisten perusopetuksen tuntijaossa myös alkuvaihe jakautuu pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin. Päättövaiheen kurssien määrä kasvaa 44 kurssista 46 kurssiin. Päättövaiheeseen kuuluu myös vähintään yksi kurssi jokaista reaaliainetta. Uutena oppiaineena aikuisten perusopetukseen kuuluu terveystieto, joka kuuluu alkuvaiheen tai päättövaiheen opintoihin. Valinnaisia kursseja on suoritettava vähintään lukutaitovaiheessa 6 kurssia, muussa alkuvaiheessa 10 kurssia ja päättövaiheessa 10 kurssia. Valinnaisten kurssien määrää ei ole määritelty oppiaineittain vaan ainoastaan määrällisesti. Päättövaiheen kieliohjelma on A-kielessä englanti ja ranska sekä B-kielenä ruotsi. Helsingin aikuislukiossa on mahdollisuus opiskella suomi toisena kielenä -poluilla perusopetuksen aineopiskelijana. Aineopiskelijoiden kurssit ovat Helsingin aikuislukion koulukohtaisia valinnaisia kursseja.

Opetussuunnitelmaa täydentävät ja opetussuunnitelmassa sitoudutaan Helsingin kaupunkistrategiaan 2017–2021, Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelmaan 2016–2019 sekä Helsingin aikuislukion toiminnalliseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan 2016. Helsingin kaupungin kouluissa laaditaan lukuvuosittain lukuvuosisuunnitelma, jolla täsmennetään opetussuunnitelman lukuvuosikohtaisia suuntaviivoja.

Esittelijä esittää, että Helsingin kaupungin aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma ja tuntijako on liitteen 1 ja 2 mukainen.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Virve Pirttikoski, erityissuunnittelija, puhelin: 310 83224

virve.pirttikoski(a)hel.fi

Mervi Willman, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342

mervi.willman(a)hel.fi

Liitteet

1

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma

2

Aikuisten perusopetuksen tuntijako 2018

3

20.11.2017 Pöytäkirjanote aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma

4

20.11.2017 Pöytäkirjanoten tuntijako

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsingin aikuislukio

Stadin ammattiopisto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566