Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/12

 

19.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Puistolan peruskoulun ja Puistolanraitin ala-asteen koulun yhtenäisen oppilaaksiottoalueen muutos 1.8.2018 alkaen

HEL 2017-013393 T 12 01 00

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää, että Puistolan alueen yhtenäinen oppilaaksiottoalue jaetaan kahdeksi alueeksi, jolloin sekä Puistolan peruskoululle että Puistolanraitin ala-asteen koululle tulevat omat oppilaaksottoalueet 1.8.2018 alkaen. 

Puistolan peruskoulun ja Puistolanraitin ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueiden välinen raja kulkee Suurmetsäntieltä pohjoiseen Sepeteuksenpolkua pitkin Sepeteuksentien yli siten, että Sepeteuksentie 26–28 ja Läksyrinne 27–29 kuuluvat Puistolan peruskoulun alueeseen. Raja jatkuu Läksyrinteeltä Hirviholmanpolkua pitkin Koudantielle ja siitä Veitikkaa pitkin siten, että Puistolan peruskouluun kuuluvat Tenavatie 17 ja Puistolan raitti 12 (ja Vekarapolku 2). Raja jatkuu Vekarapolkua pitkin Puistolan raitille ja sitä jatkuen Heikinlaaksontietä pitkin Vesuripolun risteykseen saakka. Tästä raja jatkuu Vesuripolkua ja Vesuritietä pitkin Kalkkivuorentielle ja päättyy Helsingin kaupungin rajaan Kalkkivuorentie 29 ja 27 välistä. Kalkkivuorentie 27 kuuluu Puistolan peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen. Puistolan peruskoulun oppilaaksiottoalueen raja rajoittuu idässä Lahdenväylään ja etelässä peltoalueen läpi Suurmetsäntiehen. Vastaavasti Puistolanraitin ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueen raja rajoittuu etelässä peltoalueen läpi Suurmetsäntiehen, lännessä junarataan ja pohjoisessa Helsingin kaupungin rajaan.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta päättää oppilaaksioton perusteista tai hyväksyä perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää asiasta (15 luku 2 § 2 momentti 2 kohta).

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on päättänyt 26.10.2010 (§ 121) Puistolan peruskoulun ja Puistolanraitin ala-asteen koulun sekä silloisen Nurkkatien ala-asteen koulun yhtenäisestä oppilaaksiottoalueesta 1.8.2011 alkaen.

Lähikoulu yhtenäisellä oppilaaksiottoalueella riippuu koulutulokkaiden määrästä ja asuinosoitteista sekä koulujen enimmäisoppilasmääristä. Nämä tiedot muuttuvat vuosittain ja sen vuoksi samastakin asuintalosta voi eri vuosina oppilaille tulla eri lähikoulu yhtenäisellä oppilaaksiottoalueella. Tämä on aiheuttanut epätietoisuutta ja tyytymättömyyttä huoltajissa. Myös lasten näkökulmasta tilanne on hankala, kun he eivät tiedä mihin kouluun he tulevat menemään.

Yhtenäisen oppilaaksiottoalueen jakaminen kahden koulun oppilaaksiottoalueeksi nähdään palvelevan paremmin alueen oppilaita, huoltajia ja kouluja. Koulujärjestelyistä tulee pysyvämmät ja ennakoitavammat kuin aikaisemmin. Lisäksi A-kielen alkaminen 1. luokalta muuttaa oppilaaksiottoprosessia siten, että kielivalinta vaikuttaa koulupaikkaan.

Perusopetusjohtaja pyysi koulujen johtokunnilta lausuntoa 9.12.2017 mennessä. Puistolan peruskoulun ja Puistolanraitin ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueiksi. Molempien koulujen johtokunnat pitävät ehdotettuja oppilaaksiottoalueita kannatettavina. Molempien koulujen johtokunnat lausuvat, että oppilaaksiottoalueita tarkastetaan ja tarpeen vaatiessa muutetaan vuosittain, jotta alueen kouluissa toteutuu aloittavien luokkien oppilasmäärien tasavertaisuus sekä koulujen tilakapasiteetin riittävyys.

Perusopetuslain 6 §:n mukaan koulumatka tulee järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Nämä on huomioitu oppilaaksiottoalueiden jakoa määriteltäessä.

Puistolan alueen koulujen oppilaaksiottoaluerajojen muutoksella arvioidaan olevan myönteisiä terveysvaikutuksia huoltajille ja lapsille, koska koulujen oppilaaksiottoaluerajat ovat pysyvämmät.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Puistolan peruskoulun ja Puistolanraitin ala-asteen oppilaaksiottoalue 1.8.2018 alkaen

2

Puistolan peruskoulun johtokunnan lausunto

3

Puistolanraitin ala-asteen koulun johtokunnan lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ao. koulut

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566