Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

19.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

7. luokkien yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät lukuvuodelle 2018–2019

HEL 2017-013193 T 12 00 01

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää kaupungin ylläpitämien suomenkielisten peruskoulujen 7. luokkien yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät lukuvuonna 2018–2019 seuraavasti:

Alueen A1 koulut

Yleisopetuksen oppilaat pl. painotettu opetus

Aurinkolahden peruskoulu

80

Itäkeskuksen peruskoulu

36

Merilahden peruskoulu

72

Myllypuron peruskoulu

72

Puistopolun peruskoulu

48

Sakarinmäen peruskoulu

32

Vartiokylän yläasteen peruskoulu

80

Vesalan peruskoulu

120

Vuoniityn peruskoulu

96

Yhteensä

636

 

Alueen A2 koulut

Yleisopetuksen oppilaat pl. painotettu opetus 
 

Hiidenkiven peruskoulu

144

Jakomäen peruskoulu

70

Latokartanon peruskoulu

85

Malmin peruskoulu

80

Puistolan peruskoulu

77

Pukinmäenkaaren peruskoulu

121

Suutarinkylän peruskoulu

115

Yhteensä

692

 

 

 

Alueen A3 koulut

Yleisopetuksen oppilaat pl. painotettu opetus

Haagan peruskoulu

45

Kannelmäen peruskoulu

107

Meilahden yläasteen koulu

85

Pakilan yläasteen koulu

96

Pitäjänmäen peruskoulu

70

Torpparinmäen peruskoulu

40

Yhteensä

443

 

 

Alueen A4 koulut

Yleisopetuksen oppilaat pl. painotettu opetus

Aleksis Kiven peruskoulu

90

Arabian peruskoulu

45

Kruununhaan yläasteen koulu

60

Käpylän peruskoulu

35

Pasilan peruskoulu

40

Ressun peruskoulu

20

Taivallahden peruskoulu

90

Yhtenäiskoulu

25

Yhteensä

405

 

Alueen A5 koulut

Yleisopetuksen oppilaat pl. painotettu opetus

Laajasalon peruskoulu

147

Porolahden peruskoulu

142

Yhteensä

289

 

Enimmäisoppilasmäärästä riippumatta koulun 7. luokalla voivat aloittaa oppilaat, jotka asuvat koulun oppilaaksiottoalueella, ja oppilaat, jotka ovat olleet saman yhtenäisen peruskoulun 6. luokalla lukuvuonna 2017–2018. Näissä tapauksissa koulun enimmäisoppilasmäärä voi siis ylittyä.

7. luokkien enimmäisoppilasmäärä on voimassa vuosiluokkien 7–9 ajan siten, että 7. luokalla määritelty ikäluokkaa koskeva oppilasmäärä ei voi ylittyä 8. ja 9. luokalla muuten kuin alueelle muuttavien tullessa koulun uusiksi oppilaiksi. Oppilaat, jotka ovat olleet yhtenäisen peruskoulun 6. luokalla lukuvuonna 2017–2018, voivat siirtyä saman peruskoulun 7. luokalle.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jaosto päättää oman kieliryhmänsä perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta (Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 §:n 2 momentin 2 kohta). Esityksen lähtökohtana on turvata koulujen ja alueiden tasapuolinen kehitys.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 26.10.2010 (§ 108), 4.11.2014 (§ 124) ja 16.12.2014 (§ 155) päättänyt oppilaaksioton perusteista. Oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston vahvistamalla maantieteellisellä oppilaaksiottoalueella hän asuu.

Oppilaalla on oikeus päästä muuhun kunnan osoittamaan lähimpään, tarkoituksenmukaiseen kouluun oppilaaksioton perusteissa määrätyllä tavalla. Oppivelvollinen voi pyrkiä myös muuhun kouluun. Jos koulussa on tilaa sinne muualta pyrkiville oppilaille, heitä voidaan ottaa sinne. Oppilaaksi ottamisen edellytyksiksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Helsingin kaupungin järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti Helsingissä asuvia oppilaita.

Oppilaita otettaessa hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

Enimmäisoppilasmäärä

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää vuosittain 1. vuosiluokan ja 7. vuosiluokan enimmäisoppilasmäärät kouluittain. Enimmäisoppilasmäärästä annettava ennuste on suuntaa antava.

Lukuvuoden 2018–2019 enimmäisoppilasmäärä 7. luokalle on laskettu siten, että perusjoukkona on 2005 syntyneet helsinkiläiset ilman ruotsinkielisiä. Väestömäärästä on ensin vähennetty erityisen tuen ja painotetun opetuksen oppilaiden osuus, joita oletetaan olevan samassa suhteessa kuin 20.9.2017. Näin saatuun oppilasmäärään on lisätty painotetun opetuksen oppilaspaikat lukuvuonna 2018–2019 jolloin on saatu yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärä. Painotetun opetuksen oppilaspaikkoihin lasketaan mukaan soveltuvuuskokeen perusteella valittavien lisäksi kielikylpyopetus ja vieraskielinen opetus.

Tämän päätöksen luvut muodostavat koulun 7. luokan oppilasmäärän pois lukien painotetun opetuksen oppilaspaikat. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää painotetun opetuksen oppilaspaikoista tässä kokouksessa (19.12.2017).

Laskelman perusteella valmisteltiin yhteistyössä koulujen rehtoreiden kanssa esitys siten, että koulujen rehtorit ovat voineet esittää väestöennusteen pohjalta koulukohtaisen enimmäisoppilasmäärän, jotta opetusryhmät ovat opetuksen järjestämisen kannalta järkeviä ja opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet (opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 21.6.2016 § 57).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuspalvelut tiedottaa päätöksestä Helsingin kaupungin ylläpitämille kouluille, joilla on 7. luokka.

Lapsi- ja terveysvaikutukset

Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 mukaan helsinkiläisillä tulee olla tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet ja kaupungin perusopetuspalvelut ovat vetovoimaisia lähipalveluita. Koulukohtainen enimmäisoppilasmäärän päättäminen lukuvuosittain tukee edellä kuvattuja tavoitteita vahvistamalla koulujen tasapuolista kehitystä, minkä johdosta eri alueilla asuvat asukkaat saavat yhdenvertaiset koulupalvelut.

Enimmäisoppilasmäärän määrittely tukee yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista. 7. luokalla aloittavien osalta tavoitteena on yhtenäinen koulupolku, jolloin yhtenäisessä peruskoulussa oppilaan koulu ei vaihdu 7. luokalle siirryttäessä ja jos koulu vaihtuu, niin koulupolut on suunniteltu siten, että oman alueensa lähikouluun pääsee jatkamaan tutun oppilasryhmän kanssa. Enimmäisoppilasmäärän määrittelyssä huomioidaan optimaalinen ryhmäkokojen muodostuminen pedagogisesti ja taloudellisesti.

Perheiden arkea pyritään helpottamaan osoittamalla koulu mahdollisimman turvallisen ja lyhyen matkan päästä kodista. Lisäksi perheiden arkea pyritään helpottamaan huomioimalla sisarusten pääsy samaan kouluun, mikäli oppilaaksiottoaluetarkistusten seurauksena heille määrittyisi eri koulu.

Oppilaaksiottoalueiden muutokset

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää mahdollisista laajennettujen oppilaaksiottoalueiden muutoksista ja oppilaaksiottamisen perusteiden muutoksesta tässä kokouksessa (19.12.2017).

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Petteri Räisänen, johtava tietosuunnittelija, puhelin: 310 20349

petteri.j.raisanen(a)hel.fi

Arjariitta Heikkinen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 71765

arjariitta.heikkinen(a)hel.fi

Kimmo Mustonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 23148

kimmo.mustonen(a)hel.fi

Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83013

taina.tervonen(a)hel.fi

Ulla-Maija Vähäsarja, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 71764

ulla-maija.vahasarja(a)hel.fi

Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.valitalo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

POPA-päälliköt

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566