Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

19.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Kielipainotteisen esiopetuksen laajentaminen

HEL 2017-012845 T 05 01 06

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää, että toimintakaudesta 2018–2019 alkaen käynnistetään laajamittainen kaksikielinen suomi-englanti-esiopetus Kannelmäessä päiväkoti Pelimannissa sekä Vuosaaressa päiväkoti Merirastissa.

Lisäksi päätetään, että Puistolassa varhaiskasvatusyksikkö Klaara-Vihtorissa (osoitteessa Puistolanraitti 18) käynnistetään ruotsin kielen kielikylpyopetus ja Pukinmäessä päiväkoti Nuotissa laajennetaan kielikylpyopetusta yhden hoito- ja kasvatushenkilön verran.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää lisäksi, että kaksikielisen esiopetuksen ryhmäkoko on 21 lasta ja että varhaiskasvatusyksikkö Klaara-Vihtorin ruotsin kielen kielikylvyssä ryhmäkoko on 14 lasta kaudella 2018–2019. Mikäli hakijoita ryhmiin on enemmän kuin voidaan ottaa, valitaan ensisijaisesti kyseisessä päiväkodissa jo olevat lapset ja tämän jälkeen valinta ratkaistaan arvalla.

Esittelijän perustelut

Helsingin strategiaohjelman mukaisesti lisätään elokuusta 2018 alkaen ruotsin kielen kielikylpyopetusta sekä englanninkielistä opetusta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Kaksikielisen esiopetuksen tavoitteena on hyödyntää lasten varhaisen kielenoppimisen herkkyyskautta tarjoamalla tavanomaista esiopetusta monipuolisempaa kielikasvatusta. Opetuksessa luodaan motivoivia kieltenoppimistilanteita, joilla rakennetaan pohjaa elinikäiselle kielten opiskelulle. Tavoitteena on, että toiminta monikielisessä ympäristössä kehittää lasten kielitietoisuutta. Lasten kaksi- tai monikielistä kieli-identiteettiä tuetaan ja heille tarjotaan tilaisuuksia käyttää ja omaksua kieliä toiminnallisesti ja leikinomaisesti. Myös monenlaiset kulttuurit, joita tuodaan tietoisesti esiin ja keskusteltavaksi, kohtaavat luontevasti tällä tavoin järjestetyssä opetuksessa.

Laajamittaisessa kaksikielisessä esiopetuksessa osa toiminnasta (vähintään 25 %) toteutetaan jollakin muulla kielellä kuin perusopetuslaissa säädetyllä opetuskielellä. Jotkut lapsista voivat puhua kyseistä kieltä äidinkielenään. Toiminta suunnitellaan siten, että eri kieliryhmät saavat oppimiselleen tarvittavaa tukea. Ryhmissä voi olla myös lapsia, joille kumpikaan opetuksessa käytettävä kieli ei ole äidinkieli.

Kotimaisten kielten varhainen täydellinen kielikylpy on ohjelma, joka alkaa esiopetuksesta tai jo vuoden tai kaksi varhemmin ja kestää perusopetuksen loppuun. Esiopetuksen ja koulun opetuskieli sekä toinen kotimainen kieli tai saamen kieli muodostavat kokonaisuuden. Esiopetus toteutetaan pääosin kielikylpykielellä.  Lasten äidinkielen tai äidinkielten taitojen kehittymistä tuetaan yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa. Kielikylpyopettaja käyttää johdonmukaisesti ainoastaan kielikylpykieltä. Lapsia kannustetaan kielikylpykielen monipuoliseen käyttöön, mutta heillä tulee olla mahdollisuus tulla ymmärretyksi myös äidinkielellään.

Kielirikasteisella esiopetuksella tarkoitetaan esiopetusta, jossa alle 25 % toiminnasta järjestetään säännöllisesti ja suunnitellusti jollakin muulla kuin perusopetuslaissa säädetyllä opetuskielellä. Kielirikasteinen esiopetus antaa luontevia mahdollisuuksia tuoda monikielisyyttä ja kulttuurien kohtaamisia esiin esiopetuksen arjessa ja toimintakulttuurissa. Tavoitteena on, että lapset olisivat sekä kielen oppijoita että käyttäjiä. Tavoitteena voi olla siirtyminen kielirikasteiseen tai muuhun kaksikieliseen perusopetukseen.

Kaksikielinen suomi-englanti-esiopetus käynnistyy Vuosaaressa päiväkoti Merirastissa ja Kannelmäessä oppilaaksiottoalueella Hakuninmaa-Kannelmäki-Maununneva päiväkoti Pelimannissa. Kielirikasteinen ranskan kielen opetus jatkuu päiväkodeissa Satakieli, Toivo ja Auringonkukka. Venäjän-, englannin- ja espanjan kielen kielirikasteiset päiväkodit ilmoitettiin jo aiemmin 7.11. päätöksessä.

Ruotsin kielen kielikylpytoiminta käynnistetään Puistolassa varhaiskasvatusyksikkö Klaara-Vihtorin esiopetuksessa ja laajennetaan päiväkoti Nuotissa. Perusopetuksen osalta ruotsin kielen kielikylpyopetus käynnistetään syksyllä 2019 Malmin alueella myöhemmin päätettävässä koulussa. Tuleva koulu tarjoaa kielikylpyopetuksen jatkumon varhaiskasvatusyksikkö Klaara-Vihtorista ja päiväkoti Nuotista kouluun siirtyville lapsille.

Kaksikielisen esiopetuksen osalta suunnitellaan opinpolut siten, että kielen opiskelu voi jatkua lapsen siirtyessä perusopetukseen joko A1-kielen opetuksena, kielirikasteisena opetuksena tai laajempana kaksikielisenä opetuksena. Kielirikasteisen esiopetuksen osalta pyritään myös mahdollisuuksien mukaan kielipolun jatkumoon.

Kielipainotuksista tiedotetaan esiopetukseen haun yhteydessä internetissä sekä perheille kyseisillä alueilla jaettavilla tiedotteilla. Mikäli hakijoita ryhmiin on enemmän kuin voidaan ottaa, valitaan ensisijaisena kyseisessä päiväkodissa jo olevat lapset ja tämän jälkeen valinta ratkaistaan arvalla.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Varhaiskasvatus ja esiopetus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566