Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/14

 

19.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Varajäsenen valinta Oulunkylän ala-asteen koulun johtokuntaan

HEL 2017-012676 T 00 00 02

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää myöntää eron Oulunkylän ala-asteen koulun johtokunnan muun henkilökunnan varsinaisen jäsenen Noora Tuhkasen henkilökohtaiselle varajäsenelle Päivi Liskille hänen luottamustoimestaan ja valita hänen tilalleen muun henkilökunnan varsinaisen jäsenen Noora Tuhkasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Liisa Haverin vuoden 2021 syyskuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijän perustelut

Oulunkylän ala-asteen koulun johtokunnan muun henkilökunnan varsinaisen jäsenen Noora Tuhkasen henkilökohtainen varajäsen Päivi Liski pyytää eroa luottamustoimestaan, koska hän ei ole enää koulun palveluksessa.

Muu henkilökunta esittää, että Liskin tilalle valitaan Liisa Haveri.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ao. koulu

Esitysteksti

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566