Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/7

 

19.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1. luokkien yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät lukuvuodelle 2018–2019

HEL 2017-013197 T 12 00 01

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää kaupungin ylläpitämien suomenkielisten peruskoulujen 1. luokkien yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät lukuvuodelle 2018–2019 seuraavasti:

Alueen A1 koulut

Yleisopetuksen oppilaat pl. painotettu opetus

Aurinkolahden peruskoulu

110

Itäkeskuksen peruskoulu

38

Keinutien ala-asteen koulu

100

Kontulan ala-asteen koulu

60

Laakavuoren ala-asteen koulu

42

Mellunmäen ala-asteen koulu

42

Merilahden peruskoulu

100

Myllypuron peruskoulu

110

Puistopolun peruskoulu

66

Puotilan ala-asteen koulu

44

Sakarinmäen peruskoulu

24

Vartiokylän ala-asteen koulu

66

Vesalan peruskoulu

88

Vuoniityn peruskoulu

110

Yhteensä

1000

 

Alueen A2 koulut

Yleisopetuksen oppilaat pl. painotettu opetus

Hietakummun ala-asteen koulu

60

Hiidenkiven peruskoulu

68

Jakomäen peruskoulu

62

Latokartanon peruskoulu

85

Maatullin ala-asteen koulu

80

Malmin peruskoulu

70

Pihlajamäen ala-asteen koulu

70

Pihlajiston ala-asteen koulu

85

Puistolanraitin ala-asteen koulu

76 

Puistolan peruskoulu

55

Pukinmäenkaaren peruskoulu

120

Siltamäen ala-asteen koulu

42

Suutarilan ala-asteen koulu

46

Suutarinkylän peruskoulu

42

Tapanilan ala-asteen koulu

30 

Yhteensä

991 

 

Alueen A3 koulut

Yleisopetuksen oppilaat pl. painotettu opetus

Haagan peruskoulu

60

Kannelmäen peruskoulu

146

Konalan ala-asteen koulu

44

Malminkartanon ala-asteen koulu

40

Maunulan ala-asteen koulu

88

Meilahden ala-asteen koulu

50

Metsolan ala-asteen koulu

55

Munkkiniemen ala-asteen koulu

58

Munkkivuoren ala-asteen koulu

88

Oulunkylän ala-asteen koulu

94

Pakilan ala-asteen koulu

59

Paloheinän ala-asteen koulu

65

Pihkapuiston ala-asteen koulu

42

Pikku Huopalahden ala-asteen koulu

75

Pitäjänmäen peruskoulu

40

Pohjois-Haagan ala-asteen koulu

100

Strömbergin ala-asteen koulu

38

Torpparinmäen peruskoulu

50

Yhteensä

1192

 

Alueen A4 koulut

Yleisopetuksen oppilaat pl. painotettu opetus

Aleksis Kiven peruskoulu

25

Arabian peruskoulu

100

Jätkäsaaren peruskoulu

50

Kaisaniemen ala-asteen koulu

60

Kalasataman peruskoulu

20

Kallion ala-asteen koulu

46 

Katajanokan ala-asteen koulu

30

Koskelan ala-asteen koulu

25

Käpylän peruskoulu

85

Lauttasaaren ala-asteen koulu

140

Pasilan peruskoulu

60

Ressun peruskoulu

40

Ruoholahden ala-asteen koulu

50

Snellmanin ala-asteen koulu

60

Suomenlinnan ala-asteen koulu

20

Taivallahden peruskoulu

75

Tehtaankadun ala-asteen koulu

60

Töölön ala-asteen koulu

50

Vallilan ala-asteen koulu

50

Yhtenäiskoulu

46

Yhteensä

1092

 

Alueen A5 koulut

Yleisopetuksen oppilaat pl. painotettu opetus

Hertsikan ala-asteen koulu

75

Herttoniemenrannan ala-asteen koulu

89

Kulosaaren ala-asteen koulu

25

Laajasalon peruskoulu

75

Poikkilaakson ala-asteen koulu

35

Porolahden peruskoulu

45

Roihuvuoren ala-asteen koulu

75

Santahaminan ala-asteen koulu

25

Tahvonlahden ala-asteen koulu

63

Yhteensä

507

 

Lisäksi suomenkielinen jaosto päättää myöntää perusopetuksen johtajalle oikeuden päättää enimmäisoppilasmäärän ylittämisestä, jos hakijan sisarus opiskelee ala-asteen koulun 1-5 luokalla tai yhtenäisen peruskoulun 1-8 luokalla. Tämä ei saa kuitenkaan aiheuttaa uuden opetusryhmän muodostamista.

Koululle määritelty enimmäisoppilasmäärä on voimassa kaksi vuotta eli lukuvuodet 2018–2019 ja 2019–2020. Enimmäisoppilasmäärän ennuste on suuntaa antava. Oppilasmäärä voi kuitenkin ylittyä, jos koulun oppilaaksiottoalueella asuu tai sinne muuttaa 1. tai jälkimmäisenä lukuvuonna 2. luokan oppilaita.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jaosto päättää oman kieliryhmänsä perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta (Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 §:n 2 momentin 2 kohta). Esityksen lähtökohtana on turvata koulujen ja alueiden tasapuolinen kehitys.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 26.10.2010 (§ 108), 4.11.2014 (§ 124) ja 16.12.2014 (§ 155) päättänyt oppilaaksioton perusteista. Oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston vahvistamalla maantieteellisellä oppilaaksiottoalueella hän asuu.

Oppilaalla on oikeus päästä muuhun kunnan osoittamaan lähimpään, tarkoituksenmukaiseen kouluun oppilaaksioton perusteissa määrätyllä tavalla. Oppivelvollinen voi pyrkiä myös muuhun kouluun. Jos koulussa on tilaa sinne muualta pyrkiville oppilaille, heitä voidaan ottaa sinne. Oppilaaksi ottamisen edellytyksiksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Vuosiluokkien 1-6 osalta edellytetään, että näistä oppilaista kouluun ei synny uutta opetusryhmää.

Helsingin kaupungin järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti Helsingissä asuvia oppilaita.

Oppilaita otettaessa hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

Enimmäisoppilasmäärä

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää vuosittain 1. vuosiluokan ja 7. vuosiluokan enimmäisoppilasmäärät kouluittain. Enimmäisoppilasmäärästä annettava ennuste on suuntaa antava.

Lukuvuoden 2018–2019 enimmäisoppilasmäärä 1. luokalle on laskettu siten, että perusjoukkona on vuonna 2011 syntyneet helsinkiläiset ilman ruotsinkielisiä. Väestömäärästä on ensin vähennetty erityisen tuen ja painotetun opetuksen oppilaiden osuus, joita oletetaan olevan samassa suhteessa kuin 20.9.2017. Näin saatuun oppilasmäärään on lisätty painotetun opetuksen oppilaspaikat lukuvuonna 2018–2019 jolloin on saatu yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärä. Painotetun opetuksen oppilaspaikkoihin lasketaan mukaan soveltuvuuskokeen perusteella valittavien lisäksi kielikylpyopetus ja vieraskielinen opetus.

Tämän päätöksen luvut muodostavat koulun 1. luokan oppilasmäärän pois lukien painotetun opetuksen oppilaspaikat. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää painotetun opetuksen oppilaspaikoista tässä kokouksessa (19.12.2017).

Laskelman perusteella valmisteltiin yhteistyössä koulujen rehtoreiden kanssa esitys siten, että koulujen rehtorit ovat voineet esittää väestöennusteen pohjalta koulukohtaisen enimmäisoppilasmäärän, jotta opetusryhmät ovat opetuksen järjestämisen kannalta järkeviä ja opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet (opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 21.6.2016 § 57).

Enimmäisoppilasmääriä määriteltäessä on pyritty huomioimaan nuorimpien sisarusten pääsy samaan kouluun vanhemman sisaruksen kanssa, mikäli oppilaaksiottoalueen muutoksen vuoksi nuoremmalle sisarukselle määrittyy eri oppilaaksiottoalueen koulu.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuspalvelut tiedottaa päätöksestä Helsingin kaupungin ylläpitämille ala-asteen kouluille.

Lapsi- ja terveysvaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 mukaan helsinkiläisillä tulee olla tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet ja kaupungin perusopetuspalvelut ovat vetovoimaisia lähipalveluita. Koulukohtainen enimmäisoppilasmäärän päättäminen lukuvuosittain tukee edellä kuvattuja tavoitteita vahvistamalla koulujen tasapuolista kehitystä, minkä johdosta eri alueilla asuvat asukkaat saavat yhdenvertaiset koulupalvelut.

Enimmäisoppilasmäärän määrittely tukee yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista. 1. luokalla aloittavien osalta tavoitteena on yhtenäinen koulupolku, jolloin yhtenäisessä peruskoulussa oppilaan koulu ei vaihdu 7. luokalle siirryttäessä ja jos koulu vaihtuu, niin koulupolut on suunniteltu siten, että oman alueensa lähikouluun pääsee jatkamaan tutun oppilasryhmän kanssa. Enimmäisoppilasmäärän määrittelyssä huomioidaan optimaalinen ryhmäkokojen muodostuminen pedagogisesti ja taloudellisesti.

Perheiden arkea pyritään helpottamaan osoittamalla koulu mahdollisimman turvallisen ja lyhyen matkan päästä kodista. Lisäksi perheiden arkea pyritään helpottamaan huomioimalla sisarusten pääsy samaan kouluun, mikäli oppilaaksiottoaluetarkistusten seurauksena heille määrittyisi eri koulu.

Oppilaaksiottoalueiden muutokset

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää mahdollisista laajennettujen oppilaaksiottoalueiden muutoksista tässä kokouksessa (19.12.2017).

Ensimmäisen vieraan tai toisen kotimaisen kielen opetuksen aloitus ensimmäisellä luokalla ja oppilaaksiottamisen perusteiden muutos

Helsingin kaupunkistrategiaan 2017-2021 on kirjattu, että ensimmäisen vieraan tai toisen kotimaisen kielen opetus aloitetaan kaupungissa jo ensimmäiseltä luokalta (kaupunginvaltuusto § 321 27.9.2017).  Kaupunkistrategian päätöksen toimeenpanoa valmistellaan siten, että syksyllä 2018 aloittaville 1. luokkalaisille tarjotaan ensimmäisen vieraan tai toisen kotimaisen kielen opetusta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää ensimmäisen vieraan tai toisen kotimaisen kielen opetuksen aloittamisesta ensimmäisellä luokalla sekä oppilaaksiottamisen perusteiden muutoksesta tässä kokouksessa (19.12.2017).

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Petteri Räisänen, johtava tietosuunnittelija, puhelin: 310 20349

petteri.j.raisanen(a)hel.fi

Arjariitta Heikkinen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 71765

arjariitta.heikkinen(a)hel.fi

Kimmo Mustonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 23148

kimmo.mustonen(a)hel.fi

Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83013

taina.tervonen(a)hel.fi

Ulla-Maija Vähäsarja, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 71764

ulla-maija.vahasarja(a)hel.fi

Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.valitalo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

POPA-päälliköt

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566