Helsingfors stad

Protokoll

4/2020

1 (2)

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

 

 

 

 

Ärende/6

 

15.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

Godkännande av en gemensam läroplan för valfria ämnen för skolorna i norra området

HEL 2020-009901 T 12 00 01

Beslut

Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektionen beslutade att i enlighet med direktionernas förslag godkänna den gemensamma läroplanen för valfria ämnen för skolorna i norra området. (Kottby lågstadieskola, Månsas lågstadieskola, Staffansby lågstadieskola och Åshöjdens grundskola.)

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Niclas Rönnholm, chef för den grundläggande utbildningen, telefon: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Bilagor

1

Läroplanen för valfria ämnen i norra området i Helsingfors

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Utbildningsstyrelsen har 22.12.2014 fastställt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, som har tagits i bruk stegvis från och med 1.8.2016. Helsingfors stads grundskolors läroplaner består av kommunala och skolvisa delar. Enligt delegeringsbesluten i Helsingfors är det direktören för den svenska servicehelheten som beslutar om läroplanstexter för enskilda skolor, medan den svenska sektionen beslutar om läroplanstexter gemensamma för flera, eller samtliga, svenska skolor. I detta fall är läroplanstexten gemensam för skolorna i det norra området, Kottby lågstadieskola, Månsas lågstadieskola, Staffansby lågstadieskola och Åshöjdens grundskola, och ärendet har därmed beretts för beslut i den svenska sektionen.

Förslaget till gemensam läroplan för valfria ämnen för skolorna i norra området har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av lärare från områdets samtliga skolor. Lärarna utvaldes så, att de hade särskild kännedom om, och erfarenhet av, de olika valfria ämnena den gemensamma läroplanstexten innehåller. Arbetsgruppen utformade läroplanstexterna för de valfria ämnena under två gemensamma dagar, den 13 och 24 januari 2020. Även skolornas rektorer deltog i den första av de två dagarna. Läroplanstexterna behandlades av skolornas elev- och lärarkårer under februari och mars månader. Skolornas direktioner behandlade ärendet i samband med sina möten enligt följande:

25.2.2020

Kottby lågstadieskola, §8

26.2.2020

Månsas lågstadieskola, §7

27.2.2020

Staffansby lågstadieskola, §8

17.3.2020

Åshöjdens grundskola, §6

 

Direktionerna sände därefter de gemensamma läroplanstexterna för att godkännas av den svenska sektionen.

Bedömning av hur det påverkar barnen

Barnen, eleverna, har genom behandlingen i skolornas elevkårer gjorts delaktiga i processen och har fått ta ställning till läroplanstexternas innehåll. Med tanke på enhetligheten, jämlikheten och samarbetet i det norra området kan det ses vara till fördel att läroplanstexterna även med tanke på detta kapitel är gemensamma, då detta ger eleverna i området en gemensam och jämlik utgångspunkt då de inleder sina studier i områdets enhet med undervisning i årskurserna 7-9.  

Läroplanstexten bifogas beredningen.

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Niclas Rönnholm, chef för den grundläggande utbildningen, telefon: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Bilagor

1

Läroplanen för valfria ämnen i norra området i Helsingfors

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

 

 

FI02012566