Helsingfors stad

Protokoll

8/2018

1 (1)

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

 

 

 

 

Ärende/5

 

13.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 42

Fastställande av de enheter i vilka förskoleundervisning ges och det maximala antalet platser samt verksamhetstiderna för verksamhetsåret 2019–2020

HEL 2018-011313 T 05 01 06

Beslut

Svenska sektionen beslutade att fastställa enheterna för förskoleundervisning och det maximala antalet platser per enhet enligt följande.

Enheterna fastställs under förutsättning att minst sju barn anmäls till förskoleundervisning i de enskilda enheterna.

Samtidigt beslutade svenska sektionen att de svenska förskoleenheterna följer samma verksamhetstider som inom den grundläggande utbildningen, utom ifråga om läsårets sista arbetsdag som är en lördag, då förskoleundervisning inte ordnas.

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Lisa Tönnes, specialplanerare, telefon: 310 81193

lisa.tonnes.lonnroos(a)edu.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Södra området

Cygnaeus förskola, Bangatan 8, 00120 Hfrs, 28 platser

Drumsö ls förskola, Tallbergsallén 12, 00200 Hfrs, 49 platser

Kronohagens förskola, Gengatan 7, 00170 Hfrs, 14 platser

Minerva förskola, Apollogatan 12, 00100 Hfrs, 49 platser;
28 platser i den ena gruppen och 21 platser i den integrerade specialförskolegruppen (av vilka fem platser reserveras för barn med särskilt stöd från södra och västra Helsingfors)

Sammanlagt 140 platser

Västra området

Haga förskola, Stormyrvägen 22, 00320 Hfrs, 21 platser

Munksnäs ls förskola, Locklaisvägen 9a, 00330 Hfrs, 42 platser

Malmgårds förskola, Sorolavägen 2, 00420 Hfrs, 21 platser

Sockenstugans förskola, Kånalavägen 13 B, 00370 Hfrs, 14 platser

Toppans förskola, Stenbäcksgatan 14, 00250 Hfrs, 34 platser,
varav 6 platser reserveras för en förskolegrupp för barn med förlängd läroplikt som studerar enligt verksamhetsområde

Sammanlagt 132 platser

Norra området

Daghemmet Fenix, Kottbyvägen 11, byggnad B, 00600 Hfrs, 21 platser

Daghemmet Sesam, Parisgatan 4, 00560 Hfrs, 21 platser

Daghemmet Staffan, Trastvägen 20, 00780 Hfrs, 21 platser

Åshöjdens förskola, Göksgränden 3bB, 00500 Hfrs, 21 platser

Månsas ls förskola, Aspdungevägen 5, 00630 Hfrs, 21 platser

Sammanlagt 105 platser

Östra området

Daghemmet Pilten, Urfjällsstigen 6, 00840 Hfrs, 21 platser

Daghemmet Rastis, Fjärdstråket 6, 00980 Hfrs, 35 platser

Botby förskola, Blomängsvägen 2, 00900 Hfrs, 35 platser;
21 platser i den integrerade specialförskolegruppen (av vilka 5 platser reserveras för barn med särskilt stöd från norra och östra Helsingfors) och 14 platser i den andra gruppen.

Domus förskola, Ståhlbergsvägen 2, Hfrs 00570, 14 platser

Sammanlagt 105 platser

Föredragandes motiveringar

Enligt kapitel 15, § 2, moment 1, punkt 1, i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad är det den svenska sektionen som för de svenska förskolornas del fastställer de enheter i vilka förskoleundervisning ges i daghem och skolor. Med stöd av moment 2, punkt 4 i samma paragraf beslutar sektionen om verksamhetstiderna inom förskoleundervisningen.

Svenska sektionen fastställer årsvis enheterna och det maximala antalet platser per förskola. Grupperna bildas efter andrahandsantagningen. Förskolegrupperna bildas enligt lagen om grundläggande utbildning och lagen om småbarnspedagogik. Förskoleundervisning ges fyra timmar per dag mellan kl. 8.00 och kl. 13.00 under skolans verksamhetstid.

Förskoleundervisningen följer skolornas arbetstider för läsåret 2019–2020, men ges inte på lördagar. Den kompletterande småbarnspedagogiken ordnas i samma enheter där förskoleundervisningen ges.

Det maximala antalet förskoleplatser baserar sig på antalet svenskspråkigt registrerade barn som är födda 2013 och på det faktiska antalet barn födda 2013 som är i svensk kommunal och privat småbarnspedagogik i Helsingfors. Sammanlagt innebär det 482 platser för barn som kan antas anhålla om plats i svenskspråkig förskola i Helsingfors.

I och med att man fastställer det maximala antalet förskoleplatser ser man till att alla barn inom det egna området får plats i förskolan och att det därefter finns plats för barn som är i behov av småbarnspedagogik i daghemmen. Det innebär samtidigt att daghemmens totala platsantal inte överskrids genom andrahandsantagning.

Vid anvisande av förskoleplats är utgångspunkten en kontinuitet mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i närskolan.

Förskoleundervisningen ges under läsåret 2019-2020 under förutsättning att minst sju barn anmäls till förskoleundervisning på enheten i fråga. På Daghemmet Landbos upptagningsområde finns i dagsläget inte tillräckligt antal barn för att bilda en förskolegrupp. De barn på upptagningsområdet som ska börja sin förskoleundervisning garanteras en plats på annan för barnet lämplig förskola i staden.

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Lisa Tönnes, specialplanerare, telefon: 310 81193

lisa.tonnes.lonnroos(a)edu.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566