Helsingfors stad

Protokoll

7/2018

1 (1)

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

 

 

 

 

Ärende/6

 

25.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 36

Ändring av språkprogrammet för de svenska grundskolorna, tidigareläggning av A2- språken

HEL 2018-009661 T 12 00 01

Beslut

Svenska sektionen beslutade att godkänna en ändring i språkprogrammet för de svenska skolorna. I och med ändringen tidigareläggs A2-språket och inleds från och med läsåret 2019-2020 i årskurs tre.

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Niclas Rönnholm, chef för den grundläggande utbildningen, telefon: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Bilagor

1

Språkprogram sektionens beslut 16.4.2015 § 16

2

Beslut om A2-och B2-språk i språkprogrammet, grundläggande utbildning

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Utbildningsnämndens svenska sektion godkände den 16 april 2015, § 16, följande språkprogram för den svenska grundläggande utbildningen:

A1 från årskurs 2: finska, med alternativen A-finska eller modersmålsinriktad finska.
A2 från årskurs 4; i årskurserna 1–6 erbjuds i samtliga skolor engelska, men i varje område finns möjlighet att läsa ett annat A2-språk. Beslut om de andra A2-språken fattades 1.10.2015, § 49.
B2 från årskurs 7. Beslut om B2-språken fattades 1.10.2015, § 49.

Det nya språkprogrammet innebar att finskundervisningen tidigarelades från årskurs 3 till årskurs 2 samt att undervisningen i B2-språket tidigarelades från årskurs 8 till årskurs 7.

Sektorn för fostran och utbildning fick i budgeten för 2018 tilläggsfinansiering som möjliggjorde en tidigareläggning av A -språken.

Den 19 december 2017, § 27, beslutade svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning att ytterligare tidigarelägga A1-språket, vilket innebar att från och med läsåret 2018–2019 inleds undervisningen i finska från i årskurs 1.

I Helsingfors stadsstrategi för åren 2017–2021 konstateras att helsingforsarnas språkkunskaper görs mångsidigare bland annat genom att undervisning i det första främmande eller det andra inhemska språket inleds redan från och med årskurs ett. Strategin och dess förverkligande har under ledning av den svenska servicehelheten diskuterats av rektorerna för den grundläggande utbildningen. I samband med det diskuterades även tidigareläggning av A2- språken.

Den ändring i språkprogrammet som nu beretts för svenska sektionen stöder elevernas möjlighet att lära sig olika språk då de är mest mottagliga för det. Mångsidiga språkkunskaper är en viktig del av de kompetenser som behövs i framtiden. Tidigareläggning av språkundervisningen ger eleverna längre tid att lära sig olika språk. Rektorerna i de svenska skolorna stöder den föreslagna ändringen i språkprogrammet.

Under läsåret 2018–2019 och under följande läsår erbjuds lärarna i de svenska skolorna fortbildning som stöder dem i undervisningen av de tidigarelagda språken.

De läroplansändringar som tidigareläggningen av A2-språken kräver bereds för sektionen under vårterminen 2019.

Bedömning av hur det påverkar barnen

Att inleda språkstudierna tidigt under den grundläggande utbildningen är pedagogiskt motiverat och ger eleverna möjlighet att lära sig språk när de är som mest mottagliga för inlärning. Genom att A2-språket inleds redan i årskurs tre stöds elevernas språkinlärning i enlighet med stadsstrategin.

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Niclas Rönnholm, chef för den grundläggande utbildningen, telefon: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Bilagor

1

Språkprogram sektionens beslut 16.4.2015 § 16

2

Beslut om A2-och B2-språk i språkprogrammet, grundläggande utbildning

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566