Helsingfors stad

Protokoll

7/2018

1 (1)

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

 

 

 

 

Ärende/2

 

25.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 32

Meddelanden från stadsfullmäktige

Beslut

Svenska sektionen antecknade stadsfullmäktiges beslut för kännedom.

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige beslutade 29.8.2018, § 215 att

- bevilja Runa Ismark befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

- välja Tove Örsted till ny personlig ersättare för Joakim Horsma i svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning för den mandatperiod som slutar vid utgången av maj 2021.

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566