Helsingfors stad

Protokoll

7/2018

1 (1)

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

 

 

 

 

Ärende/7

 

25.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 37

Ändring i timfördelningen för A2-språken i de svenska skolorna

HEL 2018-009662 T 12 00 01

Beslut

Svenska sektionen beslutade att godkänna en ändring i timfördelningen så att A2-språken från och med läsåret 2019–2020 undervisas två årsveckotimmar redan i årskurs 3.

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Niclas Rönnholm, chef för den grundläggande utbildningen, telefon: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Utbildningsnämndens svenska sektion godkände den 16 april 2015, § 16, följande språkprogram för den svenska grundläggande utbildningen:

A1 från årskurs 2: finska, med alternativen A-finska eller modersmålsinriktad finska.
A2 från årskurs 4; i årskurserna 1–6 erbjuds i samtliga skolor engelska, men i varje område finns möjlighet att läsa ett annat A2-språk. Beslut om de andra A2-språken fattades 1.10.2015, § 49.
B2 från årskurs 7. Beslut om B2-språken fattades 1.10.2015, § 49.

Det nya språkprogrammet innebar att finskundervisningen tidigarelades från årskurs 3 till årskurs 2 samt att undervisningen i B2-språket tidigarelades från årskurs 8 till årskurs 7.

Den 19 december 2017, § 27, beslutade svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning att ytterligare tidigarelägga A1-språket, vilket innebar att från och med läsåret 2018–2019 inleds undervisningen i finska från i årskurs 1.

Både den eventuella tidigareläggningen av undervisningen i A2-språken och ändringen i timfördelningen behandlas vid sammanträdet 25.9.2018.

I Helsingfors stadsstrategi för åren 2017–2021 konstateras att helsingforsarnas språkkunskaper görs mångsidigare bland annat genom tidigareläggning av språkundervisningen.

Förslaget till tidigareläggningen av A2-språken understöds av de svenska skolorna och stöder elevernas möjligheter att utveckla sina språkkunskaper och de framtidskompetenser som nämns i läroplanen.

De läroplansändringar som tidigareläggningen av A2-språken kräver bereds för sektionen under vårterminen 2019.

Bedömning av hur det påverkar barnen

Att inleda språkstudierna tidigt under den grundläggande utbildningen är pedagogiskt motiverat och ger eleverna möjlighet att lära sig språk när de är som mest mottagliga för inlärning. Genom att A2-språken inleds redan i årskurs tre stöds elevernas språkinlärning i enlighet med stadsstrategin. 

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Niclas Rönnholm, chef för den grundläggande utbildningen, telefon: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566