Helsingfors stad

Protokoll

7/2018

1 (1)

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

 

 

 

 

Ärende/4

 

25.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 34

Val av ledamöter i direktionen för Drumsö lågstadieskola

HEL 2018-009735 T 00 00 02

Beslut

Svenska sektionen utsåg Markus Varjonen till ledamot och Liisa Kemell till hans personliga ersättare i direktionen för Drumsö lågstadieskola för den återstående mandatperioden.

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: 310 86221

ann.holm-dellringer(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Representanten för personalen Tina af Hällström och hennes ersättare Johanna Kjellman arbetar inte länge i Drumsö lågstadieskola. I stället föreslås Markus Varjonen som ordinarie representant för personalen i direktionen och Liisa Kemell som hans ersättare.

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: 310 86221

ann.holm-dellringer(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566