Helsingfors stad

Protokoll

1/2017

1 (1)

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

 

 

 

 

Ärende/1

 

31.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet och val av protokolljusterare

Beslut

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört. Svenska sektionen valde samtidigt ledamöterna Ted Apter och Maarit Fredlund till protokolljusterare.

Föredragande

Direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragande

Direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 3000

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566