Helsingfors stad

Protokoll

1/2017

1 (1)

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

 

 

 

 

Ärende/4

 

31.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Svenska sektionen sammanträden hösten 2017 och framläggning av sektionens protokoll

HEL 2017-004900 T 00 00 02

Beslut

Svenska sektionen beslutade att sammanträda följande torsdagar kl. 16.00:

28.9.2017

26.10.2017

16.11.2017

14.12.2017

 

Sammanträdena hålls på adressen Töysägatan 2 D, 00510 Helsingfors.

Samtidigt beslutade sektionen att när sammanträdesprotokollen har justerats hålls de tillgängliga i det allmänna datanätet www.hel.fi. På samma adress informeras också om tidpunkterna för sektionens sammanträden.

Föredragande

Direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: 310 86221

ann.holm-dellringer(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt kapitel 29, § 2 i Helsingfors stads förvaltningsstadga sammanträder svenska sektionen vid de tidpunkter som den beslutat och dessutom på kallelse av ordföranden.

Ordföranden kan med anledning av ett litet antal ärenden eller en annan särskild orsak ställa in ett sammanträde eller ändra tidpunkten för sammanträdet under den fastställda dagen för sammanträdet (kap. 29 § 2 mom. 3)

Kallelsen till sammanträden ska skickas minst fyra dagar före sammanträdet, om sektionen inte beslutar något annat (kap. 29 § 3 mom. 2).

Enligt § 140 i kommunallagen (410/2015) gäller att protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och sådana organ i en samkommun som avses i § 58, mom. 1, med tillhörande anvisningar om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning, hålls efter justeringen tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Föredragande

Direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: 310 86221

ann.holm-dellringer(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Utbildningsnämndens svenska sektion 18.05.2017 § 21

HEL 2017-004900 T 00 00 02

Beslut

Utbildningsnämndens svenska sektion beslutade att den svenska sektionen vid den nya nämnden för fostran och utbildning sammanträder torsdag 31.8.2017 kl. 16.15.

Föredragande

linjedirektör

Niclas Grönholm

Upplysningar

Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: 310 86221

ann.holm-dellringer(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 3000

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566