Helsingfors stad

Protokoll

1/2017

1 (1)

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

 

 

 

 

Ärende/5

 

31.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Överföring av befogenheter i frågor som gäller reseförmåner i förskoleundervisning och grundläggande utbildning

HEL 2017-009056 T 00 01 00

Beslut

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade att med stöd av förvaltningsstadgan (kapitel 15, § 2, moment 2, punkt 3) överföra sina befogenheter i reseförmånsfrågor enligt följande:

– Chefen för småbarnspedagogiken beslutar om förmåner för resor i fråga om förskoleundervisningen

– Grundskolornas rektorer beslutar om skolreseförmån i form av HRT:s biljetter för eleverna i sin egen skola.

– Chefen för den grundläggande utbildningen beslutar om specialskjuts för elever

Föredragande

Direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: 310 86221

ann.holm-dellringer(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt kapitel 15, § 2, moment 2, punkt 3 i förvaltningsstadgan är det, såvida något annat inte är föreskrivet om befogenheterna, svenska sektionen som för sin egen språkgrupps del beslutar om eller godkänner grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan besluta om reseförmåner i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. När det gäller beslut om reseförmåner för enskilda elever är det ändamålsenligt att befogenheterna överförs till en tjänsteinnehavare.

Föredragande

Direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: 310 86221

ann.holm-dellringer(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 3000

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566