Helsingfors stad

Protokoll

1/2017

1 (1)

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

 

 

 

 

Ärende/3

 

31.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Preliminrät tidsschema för behandlingen av ärenden hösten 2017

Beslut

Svenska sektionen antecknade informationen för kännedom

Föredragande

Direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Det preliminära tidsschemat för behandlingen av ärenden i svenska sektionen är följande:

 

28.9

Val av direktioner för grundskolorna och gymnasierna

 

Verksamhetsberättelse för kuratorerna och psykologerna

 

Verksamhetsberättelse och -plan för resurscentret

 

 

26.10

Lov och arbetstider läsåret 2018–2019

 

 

16.11

Sektionens sammanträden våren 2018

 

Enheter för förskoleundervisning, antal platser

 

Maximiantal elever för antagning till årskurs 1

 

Maximiantal elever för antagning till årskurs 7

 

Maximiantal elever för antagning till årskurs 10

 

Nybörjarplatserna i gymnasiet

 

 

14.12

Servicenätet i norra området

 

 

 

Föredragande

Direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 3000

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566