Helsingfors stad

Protokoll

1/2017

1 (1)

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

 

 

 

 

Ärende/6

 

31.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Utlåtande till regionförvaltningsverket om en förvaltningsklagan

HEL 2017-008244 T 12 01 01

Beslut

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade att ge följande utlåtande till regionförvaltningsverket:

Det av den svenska sektionen, som en del av den nya läroplanen för grundläggande utbildning, godkända språkprogrammet för de svenska skolorna grundar sig till stor del på det språkprogram som ingick i den tidigare läroplanen. Både det tidigare och nuvarande språkprogrammet är sinsemellan så gott som identiska för såväl den svenska som den finska grundläggande utbildningen i Helsingfors. De principer som där beskrivs, inklusive minimigruppstorlekar och elevernas möjlighet att för språklektionerna förflytta sig till en annan skola, eller helt byta skola i samband med språkvalet, är därigenom jämlika skolorna och språkgrupperna emellan.

Språkprogrammet beskriver vilka villkor som måste uppfyllas för att undervisning i annat A2-språk än engelska förverkligas i området. I varje område finns möjlighet att läsa ett annat A2- språk, men för att en grupp i A2-språk ska bildas förutsätts att minst 12 elever väljer det språket.

Inför läsåret 2017-2018 valde 7 blivande elever i årskurs 4 i Drumsö lågstadieskola tyska som sitt A2-språk. Antalet elever som i Drumsö lågstadieskola valt tyska var därmed enligt språkprogrammet inte tillräckligt för att grupp skulle bildas där. Skolorna inom ett område kan även samarbeta för att bilda gemensamma grupper i A2-språket. Detta kan i så fall för eleverna innebära resor i början eller slutet av en skoldag. Förflyttningen mellan skolor ska, för att den ska uppfylla de krav på trygg och övervakad förflyttning som språkprogrammet nämner, övervakas av lärare. Drumsö lågstadieskola har inte ekonomisk möjlighet att ha lärare som följer eleverna till lektionerna i tyska, som i området erbjuds i Grundskolan Norsen. Eleverna kan dock byta skola för att få läsa det språk de valt.

Utbildningsverket utredde även möjligheten att undervisningen skulle erbjudas på finska i närliggande finsk skola. Enligt utbildningsverkets och utbildningsstyrelsens jurister är detta enligt lagen om grundläggande utbildning, § 4 och § 10, inte genomförbart.

Ytterligare utreddes möjligheterna att hitta en lösning inom det projekt som läsåret 2017-2018 inleds i östra området med bl.a. försök distansundervisning i A2- tyska per Skype eller motsvarande. Det konstaterades att projektets budget inte tillåter utvidgning av projektet till att omfatta Drumsö och att det heller inte är ändamålsenligt att utvidga ett pilotförsök och därmed möjligen försvaga försöket i sig. Ett obeprövat koncept ska först utprövas och utvärderas innan det är ändamålsenligt att sprida modellen.

Slutsats

Det av sektionen godkända språkprogrammet och kriterierna för dess förverkligande beskriver vilka villkor som måste uppfyllas för att undervisning i A2-språk ska förverkligas i enheterna. I enlighet med det erbjuds läsåret 2017-2018 ingen undervisning i A2-tyska i Drumsö lågstadieskola.

I enlighet med språkprogrammet har de sju eleverna i Drumsö möjligheten att byta skola för att studera det A2-språk de önskar. För dessa elevers del skulle detta betyda att de skulle flytta till den skola de kommer att flytta till efter att de gått ut årskurs 6 i Drumsö lågstadieskola, men flytten skulle ske två år tidigare. Eleverna skulle tas emot i Grundskolan Norsens årskurs 4, och skulle därefter fortsätta i den skolan tills den grundläggande utbildningen slutförts. I fall av skolbyte på grund av språkval antas eleven i den nya skolan i första handsantagning, vilket berättigar till skolreseförmån enligt för det gällande kriterier. 

Svenska sektionen konstaterar att tolkning och förverkligande av språkprogrammet i Drumsö lågstadieskola varit korrekt, och att det i området erbjuds undervisning i annat A2-språk än engelska.

Sektionen godkände vidare följande kläm:
Svenska sektionen förutsätter att man vid sektorn och i skolorna undersöker och tar i bruk alla tänkbara metoder vid det praktiska genomförandet av språkundervisningen för att säkerställa möjligast breda språkprogram för eleverna i de svenska skolorna.

Behandling

Under diskussionen framställde Martina Harms-Aalto understödd av Maarit Fredlund att sektionen godkänner utlåtandet enligt föredragningen och godkänner följande kläm:
Svenska sektionen förutsätter att man vid sektorn och i skolorna undersöker och tar i bruk alla tänkbara metoder vid det praktiska genomförandet av språkundervisningen för att säkerställa möjligast breda språkprogram för eleverna i de svenska skolorna.

Svenska sektionen omfattade enhälligt klämmen.

Ted Apter anmälde avvikande åsikt till beslutet med följande motivering:

Klaganden hänvisar till att språkprogrammet tolkas fel i Drumsö lågstadieskolas beslut. I det språkprogram som utbildningsnämndens svenska sektions beslutat om 16.4.2015 (§ 16) och 1.10.2015 (§ 49), konstaterar man att man i varje område bör erbjuda både engelska och ett övrigt A2-språk enligt en områdesmässig överenskommelse. I frågan gällande Drumsö, så bör södra området även erbjuda tyska.

I samma språkprogram möjliggör man även skolbyte, men det kopplas inte direkt ihop med hur området erbjuder A2-språk. Det vill säga att det inte är ett måste för barn i skolor med under 12 elever, att byta skola, utan de ska erbjudas då t.ex. transportmöjligheter för att de facto kunna utnyttja de möjligheter som utbildningsnämndens svenska sektion beslutat om.

Föredragande

Direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Niclas Rönnholm, Chef för den grundläggande utbildningen, telefon: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Bilagor

1

Begäran om utredning

2

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 32 p.)

3

Rektorns redogörelse om A2-valprocessen.pdf

4

Språkprogram sektionens beslut 1.10.2015 § 49.pdf

5

Språkprogram sektionens beslut 16.4.2015 § 16.pdf

6

Utredning om A2-språk.pdf

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, förvaltningsklagan

Beslutsförslag

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutar att ge följande utlåtande till Regionförvaltningsverket:

Det av den svenska sektionen, som en del av den nya läroplanen för grundläggande utbildning, godkända språkprogrammet för de svenska skolorna grundar sig till stor del på det språkprogram som ingick i den tidigare läroplanen. Både det tidigare och nuvarande språkprogrammet är sinsemellan så gott som identiska för såväl den svenska som den finska grundläggande utbildningen i Helsingfors. De principer som där beskrivs, inklusive minimigruppstorlekar och elevernas möjlighet att för språklektionerna förflytta sig till en annan skola, eller helt byta skola i samband med språkvalet, är därigenom jämlika skolorna och språkgrupperna emellan.

Språkprogrammet beskriver vilka villkor som måste uppfyllas för att undervisning i annat A2-språk än engelska förverkligas i området. I varje område finns möjlighet att läsa ett annat A2- språk, men för att en grupp i A2-språk ska bildas förutsätts att minst 12 elever väljer det språket.

Inför läsåret 2017-2018 valde 7 blivande elever i årskurs 4 i Drumsö lågstadieskola tyska som sitt A2-språk. Antalet elever som i Drumsö lågstadieskola valt tyska var därmed enligt språkprogrammet inte tillräckligt för att grupp skulle bildas där. Skolorna inom ett område kan även samarbeta för att bilda gemensamma grupper i A2-språket. Detta kan i så fall för eleverna innebära resor i början eller slutet av en skoldag. Förflyttningen mellan skolor ska, för att den ska uppfylla de krav på trygg och övervakad förflyttning som språkprogrammet nämner, övervakas av lärare. Drumsö lågstadieskola har inte ekonomisk möjlighet att ha lärare som följer eleverna till lektionerna i tyska, som i området erbjuds i Grundskolan Norsen. Eleverna kan dock byta skola för att få läsa det språk de valt.

Utbildningsverket utredde även möjligheten att undervisningen skulle erbjudas på finska i närliggande finsk skola. Enligt utbildningsverkets och utbildningsstyrelsens jurister är detta enligt lagen om grundläggande utbildning, § 4 och § 10, inte genomförbart.

Ytterligare utreddes möjligheterna att hitta en lösning inom det projekt som läsåret 2017-2018 inleds i östra området med bl.a. försök distansundervisning i A2- tyska per Skype eller motsvarande. Det konstaterades att projektets budget inte tillåter utvidgning av projektet till att omfatta Drumsö och att det heller inte är ändamålsenligt att utvidga ett pilotförsök och därmed möjligen försvaga försöket i sig. Ett obeprövat koncept ska först utprövas och utvärderas innan det är ändamålsenligt att sprida modellen.

Slutsats

Det av sektionen godkända språkprogrammet och kriterierna för dess förverkligande beskriver vilka villkor som måste uppfyllas för att undervisning i A2-språk ska förverkligas i enheterna. I enlighet med det erbjuds läsåret 2017-2018 ingen undervisning i A2-tyska i Drumsö lågstadieskola.

I enlighet med språkprogrammet har de sju eleverna i Drumsö möjligheten att byta skola för att studera det A2-språk de önskar. För dessa elevers del skulle detta betyda att de skulle flytta till den skola de kommer att flytta till efter att de gått ut årskurs 6 i Drumsö lågstadieskola, men flytten skulle ske två år tidigare. Eleverna skulle tas emot i Grundskolan Norsens årskurs 4, och skulle därefter fortsätta i den skolan tills den grundläggande utbildningen slutförts. I fall av skolbyte på grund av språkval antas eleven i den nya skolan i första handsantagning, vilket berättigar till skolreseförmån enligt för det gällande kriterier. 

Svenska sektionen konstaterar att tolkning och förverkligande av språkprogrammet i Drumsö lågstadieskola varit korrekt, och att det i området erbjuds undervisning i annat A2-språk än engelska.

Föredragandens motiveringar

Regionförvaltningsverket ber om svenska sektionens utlåtande gällande förvaltningsklagan LSSAVI/2968/06.06.01/2017.

Klaganden ifrågasätter i utbildningsverkets tolkning och verkställandet av utbildningsnämndens svenska sektions beslut 16.4.2015 (§ 16) och 1.10.2015 (§ 49) angående undervisning i tyska som A2-språk samt Drumsö lågstadieskolas beslut att inte ordna sådan undervisning.

Föredragande

Direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Niclas Rönnholm, Chef för den grundläggande utbildningen, telefon: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Bilagor

1

Begäran om utredning

2

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 32 p.)

3

Rektorns redogörelse om A2-valprocessen.pdf

4

Språkprogram sektionens beslut 1.10.2015 § 49.pdf

5

Språkprogram sektionens beslut 16.4.2015 § 16.pdf

6

Utredning om A2-språk.pdf

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, förvaltningsklagan

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 3000

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566