Helsingfors stad

Föredragningslista

5/2018

1 (1)

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

 

 

 

 

Ärende/5

 

04.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Verksamhetsberättelse för resurscentret, verksamhetsåret 2017–2018

HEL 2018-008898 T 00 01 01

Beslutsförslag

Antecknas för kännedom.

Föredragandens motiveringar

Resurscentrets uppgift är att erbjuda pedagogiskt stöd och fortbildning för personalen inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och gymnasierna. Detta förverkligas genom handledning, rådgivning och fortbildning. I resurscentret finns även pedagogiskt, särskilt specialpedagogiskt, material som kan lånas av de svenska daghem och skolor.

I resurscentret arbetade verksamhetsåret 2017-2018 tre ambulerande specialbarnträdgårdslärare, två barnträdgårdslärare som språkstöd, tre speciallärare, två lärare i svenska som andraspråk och en speciallärare i gymnasiet samt ledande skolpsykolog och ledande kurator. Den personal som är anställd inom småbarnspedagogiken arbetar så gott som uteslutande med uppgifter anknutna till resurscentret, medan speciallärare och elevvårdspersonal arbetar för resurscentret i medeltal tre timmar per vecka. Fysiskt är resurscentrets beläget i Grundskolan Norsen på Unionsgatan.

I bilagans verksamhetsberättelse beskrivs det stöd resurscentret under verksamhetsåret 2017-2018 erbjudit pedagogerna inom den svenska servicehelheten och via dem barn och unga i de olika enheterna.

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Niclas Rönnholm, Chef för den grundläggande utbildningen, telefon: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Bilagor

1

Verksamhetsberättelse, RC, 2017-2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566