Helsingfors stad

Föredragningslista

5/2018

1 (1)

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

 

 

 

 

Ärende/4

 

04.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Val av ledamöter i direktionen för Tölö gymnasium

HEL 2018-009087 T 00 00 02

Beslutsförslag

Svenska sektionen befriar de studerandeledamöter som inte längre går i skolan och utser nya ledamöter i direktionen för Tölö gymnasium för den återstående mandatperioden enligt följande: Anton Granholm till ordinarie ledamot. Till hans personliga ersättärare utses Emilia Jäntti från 18.1.2019, då hon fyller 18 år, till dess kan hon vid behov beviljas närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten.

Föredragandens motiveringar

Studerandekåren har nominerat kandidater för valet av ledamöter i direktionen i stället för dem som inte längre studerar i gymnasiet.

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: 310 86221

ann.holm-dellringer(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566