Helsingfors stad

Föredragningslista

5/2018

1 (1)

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

 

 

 

 

Ärende/2

 

04.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Meddelanden

Beslutsförslag

Svenska sektionen antecknar informationen för kännedom.

Föredragandens motiveringar

Direktören för den svenska servicehelheten informerar om aktuellt.

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566