1
LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (WALLDEN-PAULIG)
KOSKIEN ETELÄISEN HELSINGIN JOUKKOLIIKENNEYHTEYDEN
PALAUTTAMISTA
 
HKL
Halke 2008-1294/66 26.5.2008
 
(Määräaika 29.8.2008)
 
Asia oli esillä lautakunnan kokouksessa 7.8.2008 (276 §), jolloin se palautettiin
uudelleen valmisteltavaksi. Edelliseen esityslistatekstiin verrattuna
täsmennetyt/muutetut kohdat on merkitty sivuviivauksella.
 
Kaupunginvaltuutettu Irmeli Wallden-Paulig ja 26 muuta valtuutettua
esittävät aloitteessaan seuraavaa:
 
”Joukkoliikennelautakunta on päättänyt lakkauttaa bussilinjan 17. Tätä
korvaavan linjan aikaisemmista suunnitelmista poiketen lautakunta
päätti 14.2.2008 yllättäen jättää pois bussilinjan 17 alkuosan eli suoran
reitin Merikadulta Erottajalle ja rautatieasemalle.
 
Eteläisen Helsingin asukkaat ovat tämän päätöksen perusteella
joutumassa tilanteeseen, jossa heiltä katkaistaan suora
joukkoliikenneyhteys rautatieasemalle ja vanhaan pohjois-etelä
suunnassa kulkevaan raitiolinjaan 10 sekä myös uuteen Pasilan ja
Kolmikulman väliseen raitiolinjaan 9.
 
Kaupungin ylläpitämiin peruspalveluihin kuuluu sujuvan
joukkoliikenteen järjestäminen. Kaupunginvaltuusto on myös
linjauksissaan useaan otteeseen asettanut tavoitteekseen
joukkoliikenteen käytön kasvattamisen. Joukkoliikennelautakunnan nyt
tekemä päätös on kaupungin asettamien tavoitteiden vastainen.
 
On välttämätöntä, että Eteläisestä Helsingistä säilyy suora yhteys
keskustaan. Alueella asuu paljon iäkkäitä ihmisiä ja sinne saapuu myös
runsaasti kaupunkilaisia muista kaupunginosista meren ääreen.
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut emme hyväksy suoran
joukkoliikenneyhteyden katkaisemista Eteläisestä Helsingistä, vaan
kehotamme ryhtymään toimenpiteisiin nykyisen bussilinjan 17 reitin
mukaisen yhteyden säilyttämiseksi Erottajalle ja rautatientorille.”
 
Liikennelaitos toteaa asiasta seuraavaa:
 
Joukkoliikennelautakunnan 14.2.2008 tekemällä päätöksellä tullaan
raitiolinja 9:n, Kolmikulma – Itä-Pasila, käynnistämisen yhteydessä
Merikadun alueen yhteydet keskustan suuntaan järjestämään linjan 14,
Eira – Pajamäki, reittimuutoksella. Linja 14 jatketaan linjan 17, Merikatu
– Itä-Pasila, nykyiselle päätepysäkkialueelle.
 
Samassa yhteydessä siirretään linjan 16, Hernesaari – Hakaniemi –
Kulosaari – Herttoniemi, reitti eteläisessä kaupunginosassa
Hernesaaren jälkeen Tehtaankadulle ja edelleen Kapteeninkadun
kautta Erottajalle, jossa linja palaa nykyiselle reitille.
 
Merikadun alueen bussiliikenteen pysäkeiltä poistuu vaihdoton yhteys
Erottajalle ja Rautatientorille. Pysäkkikohtaisten nousijamäärätietojen
perusteella tämä koskee keskustan suuntaan mentäessä arkisin noin
400 matkustajaa. Näistä noin 200 matkustajaa nousee
Kapteeninpuistikkopysäkiltä, jolta linjan 16 Tehtaankadulle tulevalle
pysäkille ja raitiolinjojen 3B ja 3T (ja 1A) pysäkeille on runsaan sadan
metrin matka.
Suoran, vaihdottoman yhteyden poistuminen Rautatientorille koskee
näin ollen noin 200 Merikadun alueelta nousevaa matkustajaa.
Näistäkin matkustajista vain osa on matkalla Rautatientorille. Alueen
kaukaisimmiltakin reunoilta tulijoilla kävelymatka on noin 500 metriä,
joka täyttää joukkoliikenteen suunnitteluohjeen vaatimuksen.
 
Osalla eteläisen Helsingin asukkaita Erottajan ja Rautatientorin
saavutettavuus parantuu vaihtoyhteytenä linjaa 16 käyttäen.
 
Muut keskustan alueet (Kauppatori ja Aleksanterinkatu) ovat Merikadun
ympäristöstä ja osasta eteläistä Helsinkiä saavutettavissa raitiolinjoilla
1A ja 3T/3B. Linja 3T tulee 1.1.2009 alkaen tarjoamaan suoran
yhteyden myös Rautatientorille ja -asemalle. Merikadun ympäristöstä
toteutuva järjestely parantaa yhteyksiä Kamppiin ja pidemmälle
luoteisiin kaupunginosiin linjalla 14.
 
Raitiolinjan 9 osalta alkuperäisten suunnitelmien mukaan linjan
lähtöpaikkana etelässä oli Kapteeninpuistikko (ja myöhemmin
Merikatu). Näistä suunnitelmista jouduttiin luopumaan erityisesti alueen
yrittäjiltä ja kiinteistöyhtiöiltä tuolloin saadun runsaan vastustuksen
vuoksi. Kiinteistöyhtiöt ja kauppiasyhdistykset katsoivat
Korkeavuorenkadun olevan liian ahdas raideliikenteelle ja että kiskot
vievät henkilöautojen pysäköintipaikat.
 
Mikäli raitiolinjan 9 jatkamiseksi Merikadulle asti jatkossa kuitenkin
ydetään kokonaisuutena hyvä ratkaisu, paranevat Merikadun alueen
yhteydet Mannerheimintielle, Rautatientorille ja Kallion suuntaan
entisestään. Liikennelaitos tulee toimimaan aktiivisesti raitiolinjan
jatkamiseksi Merikadulle asti.
 
Edellä esitetyn perusteella ei ole syytä muuttaa 14.2.2008 hyväksyttyä
järjestelyä. Järjestely on kaupungin tavoitteiden mukainen parantaen
kokonaisuutena joukkoliikenteen palvelutasoa.
Liikennelaitos seuraa eteläisen Helsingin linjoista 10.8.2008 jälkeen
saatavaa asiakaspalautetta sekä linjastomuutoksen vaikutuksia
matkustajamääriin erityisen huolellisesti. Mikäli tarvetta ilmenee, on
linjastojärjestelyjä näiden perusteella mahdollista myöhemmin muuttaa.
 
Ehdotus                            Lautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle esityksen mukaisen
lausunnon.
 
Lisätiedot:
Kallionpää Leo, liikennesuunnittelija, puhelin 310 78432
 
 
LIITE
Eteläiset Kaupunginosat r.y.:n kirje 6.5.2008: Eteläisen Helsingin
joukkoliikenneyhteyden palauttaminen