5
LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (HELISTÖ) KOSKIEN
POLKUPYÖRIEN KULJETUSTELINEIDEN ASENTAMISTA LINJA-
AUTOIHIN
 
HKL
Halke 2008-319 / 665 18.2.2008
 
(määräaika 30.4.2008)
 
Kaupunginvaltuutettu Kimmo Helistö ja 19 valtuutettua esittävät
aloitteessaan:
 
”Olen nähnyt Yhdysvalloissa (mm. New York, Seattle, Massachusetts)
joukkoliikenteen linja-autojen etupuskuriin kiinnitettyjä
polkupyörätelineitä. Näihin telineisiin pyöräilijä voi itse asettaa
polkupyöränsä hänen siirtyessä linja-auton matkustajaksi. Etupuskuriin
kiinnitettynä teline on turvallinen kuljettajan voidessa nähdä
matkustajan kiinnittävän tai irrottavan pyöräänsä telineestä
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingissä tutkittaisiin
mahdollisuuksia asentaa linja-autoihin ja raitiovaunuihin
edellisenkaltaisia polkupyörän kuljetustelineitä”.
 
Liikennelaitos toteaa asiasta seuraavaa:
 
Valtuustoaloitteessa esitettyä asiaa on käsitelty ainakin WSP Finland
Oy:n laatimassa selvityksessä ”Miten maailma polkee?” sekä Lisa
Robinson-Falvyn esityksessä ”Amerikkalaiset ottavat pyörän mukaan
bussiin” (liite 1). USA:ssa ja Kanadassa on joillain bussien runkolinjoilla
käytössä bussien keulalla sijaitsevat polkupyörien kuljetustelineet 2-3
polkupyörälle.
 
Liikennelaitos on asian valmistelun yhteydessä ollut yhteydessä
liikennöitsijöihin, Paikallisliikenneliiton teknilliseen toimikuntaan ja
liikenne- ja viestintäministeriöön.
 
Liikennöitsijöiden mielipiteet polkupyörien kuljettamisesta ovat
tiivistetysti seuraavat:
 
Polkupyörien kuljetus ei sovellu tiivistahtiseen kaupunkiliikenteeseen,
koska polkupyörien siirtely hidastaisi bussien ja raitiovaunujen kulkua
entisestään. Polkupyörät bussin keulassa ovat suojateillä ja pysäkeillä
jalankulkijoille vaaraksi.
 
Paikallisliikenneliiton teknillinen toimikunta totesi pyörätelineen
nykyisen ajoneuvolain mukaan kielletyksi, ja myös vaaralliseksi
jalankulkijoille. Matalalattiabussien etupäähän on myös mahdoton
kiinnittää ko. telineitä turvallisesti, niin että kuljettajan näkyvyys säilyisi
hyvänä.
 
Liikenne- ja viestintäministeriön toteaa, että ajoneuvolain 4 §:n mukaan
ajoneuvon rakenne, varusteet ja ulkopuolinen muoto eivät saa
aiheuttaa vaaraa. Ministeriön näkemyksen mukaan jalankulkijan
törmäysturvallisuus, linja-auton kääntyvyysvaatimukset ja
näkökenttävaatimukset tulevat esitetyn mukaisessa polkupyörien
kuljettamisjärjestelyssä ongelmallisiksi. Lisäksi tieliikennelain 31 §:n 4-
kohdan mukaan linja-auton edessä ei saa olla mitään laitteita tavaran
kuljetusta varten.
 
Raitioliikenteen osalta ongelmana olisi lisäksi kiskoiltasuistumisvaara,
jonka telineestä pudonnut polkupyörä aiheuttaisi. Polkupyörätelineet ja
pyörät peittäisivät myös kuljettajan näkökentän lähes kokonaan ainakin
matalalattiaraitiovaunuissa.
 
Yhteenvetona liikennelaitos toteaa, että polkupyörien kuljettaminen
linja-auton tai raitiovaunun eteen asennetuissa telineissä aiheuttaisi
useita liikenneturvallisuusriskejä. Pyörien kiinnittäminen ja irrottaminen
myös hidastaisi liikennettä. Järjestely parantaisi palvelutasoa pienellä
osalla matkustajia mutta heikentäisi palvelutasoa suurella osalla.
rjestely edellyttäisi myös lakimuutoksia. Edellä mainituista syistä
johtuen liikennelaitos ei katso tarkoituksenmukaiseksi tehdä
jatkoselvityksiä polkupyörätelineiden asentamisesta linja-auton tai
raitiovaunun eteen.
 
 
Ehdotus                      Lautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle esityksen mukaisen
lausunnon.
 
Lisätiedot:
Saari Petri, kalustoinsinööri, puhelin 310 35430
 
 
LIITE
Lisa Robinson-Falvy: Amerikkalaiset ottavat pyörän mukaan bussiin -
esitys