Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2013

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/4

 

12.12.2013

 

 

 

 

 

 

§ 44

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 4/2013

HEL 2013-005380 T 02 02 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennusteen 4/2013.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422

irmeli.lind(a)hel.fi

Liitteet

1

Zoo_jk Ennuste 4_2013

2

Zoo_jk Ennustetietolomake 4_2013

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee merkitä tiedoksi Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennusteen 4/2013.

Esittelijä

Eläintarhan johtokunnalta edellytetään eläintarhan talouden kehityksen seuraamista ja tarvittaessa toiminnan sopeuttamista, jotta talousarvion mukaisessa raamissa pysytään.

Nettobudjetoituna hallintokuntana Korkeasaaren eläintarhan sitova taloudellinen tavoite on toimintakatteessa pysyminen. Toimintakate on tulojen ja menojen erotus, eli Helsingin kaupungin rahoitusosuus eläintarhan toiminnasta. Toimintakate vuodelle 2013 on 3 590 000 euroa, jonka ennustetaan ylittyvän 150 000 eurolla. On kuitenkin huomattava, että ylitystarvetta on kyetty säästötoimien avulla laskemaan 250 000 eurolla verrattuna alkuvuoden ennusteeseen. Alkuvuodesta 2013 ennustettiin, että ylitystarve olisi sama kuin vuonna 2012, eli noin 400 000 euroa.

Ennusteen mukaan toimintatuotot tulevat olemaan 4 204 000 euroa ja toimintakulut 7 944 000 euroa. Viime vuoden toteumaan verrattuna tulojen ennustetaan olevan noin 190 000 suuremmat ja kustannusten noin 50 000 pienemmät. Omarahoitusosuuden ennustetaan nousevan vuonna 2013 53 prosenttiin (v. 2012 51 %).

Tuloihin on vaikuttanut erityisesti pääsylippujen hintojen korotukset kesäkaudella, jonka johdosta tuloja saatiin yli 400 000 enemmän. Toisaalta ravintola- , kioski-  ja matkamuistomyynnistä saattaneen noin 200 000 vähemmän tuloja kuin vuotena 2012. Kustannusten osalta merkittävimmät säästöt saatiin henkilöstökuluista, kun kausityöntekijöiksi palkattiin työntekijöitä pääosin työllistämisvaroin. Edelliseen vuoteen verrattuna merkittävimmät kustannusnousut johtuivat yleisen kustannustason noususta ja tavanomaista suuremmista eläinten kuljetuskuluista mm. berberiapinat, kameli, tiikerit ja vikunjat.

Korkeasaaren eläintarhan sitovan toiminnallisen tavoitteen ennustetaan toteutuvan. Sitova toiminnallinen tavoite on aukiolotuntien määrä, 2 793 tuntia, jonka ennustetaan ylittyvän 35 tunnilla. Muu toiminnallinen tavoite on 570 000 kävijää. Kävijämäärän ennustetaan vuonna 2013 olevan 497 000. Kävijämäärissä ei ole merkittävää eroa kahteen edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoden 2013 neljännen talousarvion toteutumisennuste ja ennustetietolomake ovat esityslistan liitteenä.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422

irmeli.lind(a)hel.fi

Liitteet

1

Zoo_jk Ennuste 4_2013

2

Zoo_jk Ennustetietolomake 4_2013

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Eläintarhan johtokunta 03.10.2013 § 27

HEL 2013-005380 T 02 02 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi Korkeasaaren
eläintarhan talousarvion toteutumisennusteet 2/2013 ja 3/2013.

16.05.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro