Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/3

 

15.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 44

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat päätökset:

 

HKR:n Toimistopäällikkö päätti 9.11.2016, § 34 tilata Korkeasaaren hallintorakennuksen ja satamarakennuksen aurinkosähköjärjestelmän rakennustyöt Helen Oy:n tarjouksen 11.10.2016 mukaisesti 38 830,00 euron arvonlisäverottomaan hintaan. 

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 15.11.2016, § 50 osallistumisesta EU:n LIFE+ -ohjelman hankehakuun hankkeessa "Green Watershed Effect", Korkeasaaren eläintarhaa käytetään hankkeessa demonstrointialustana, viestintä-kanavana sekä yhteistyö- ja koulutusympäristönä.

 

Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2016, § 291 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.6.2017 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto totesi, että kaupunginvaltuuston 22.6.2016
tekemän päätöksen Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevien osien hyväksyminen mukaisesti:

- hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa
- kaupunginhallituksen johtamisen jaosto voi tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä ennen
hallintosäännön voimaantuloa
- kansliapäällikkö ja toimialajohtajat voivat tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että myös muut hallintosäännössä mainitut johtavat viranhaltijat voivat tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa. Vielä kaupunginvaltuusto päätti, että kansliapäällikkö voi tehdä toimialajohtajien
toimivaltaan kuuluvia hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa ja toimialajohtajien virkasuhteen alkamista.

Korkeasaaren eläintarhan osalta päätöksessä todetaan seuraavaa:

Korkeasaaren eläintarhan asemaa selvittävän työryhmän työ jatkuu, joten eläintarhan sijoittumista uuteen organisaatioon ei ole määrätty päätettäväksi esitettävässä hallintosäännössä. Eläintarhaa koskevien selvitysten valmistuttua on kaksi päävaihtoehtoa päätöksenteon etenemiselle
selvitysten tuloksista riippuen. Mikäli muu organisaatiomalli kun kaupungin organisaatioon kuuluminen (esim. yhtiö tai säätiö) on toteuttamiskelpoinen, valmistellaan asiaa koskeva päätösehdotus.
Mikäli vaihtoehdoksi jää kaupungin organisaatioon kuuluminen tulee valmisteltavaksi eläintarhan sijoittaminen kaupungin organisaatioon kaupunginvaltuuston johtamisuudistuspäätösten 16.3.2016 ja
22.6.2016 linjausten mukaisesti niin että toimielin ja toimialarakennetta ei muuteta.

Ensimmäisenä vaihtoehtona on mahdollista valmistella esitys hallintosäännön täydentämiseksi siten, että eläintarha sijoitetaan kaupungin organisaatioon hallintosäännön määräyksillä. Toisena vaihtoehtona on,
että eläintarha sijoitetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kokonaisuuteen palvelukokonaisuutta alemman tason organisaation päätöksellä.

 

Va. liikuntajohtaja päätti 21.11.2016, § 67hylätä vahingonkorvausvaatimuksen laivojen vaurioitumisesta Korkeasaaren laiturissa

 

Kaupunginvaltuusto päätti 30.11.2016 hyväksyä ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2017 ja
taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2017–2019.

 

Pelastuslautakunta päätti 13.12.2016 Pelastussuunnitelman päivityksestä vuosille 2017–2021. Päätöksessä mainitaan Korkeasaaren roolista öljyntorjunnassa.

 

Kaupunginvaltuusto päättää 14.12.2016 merkitä tiedoksi selvityksen vuoden 2015 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Liitteet

1

Liite 1_hallintosääntö.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Liitteet

1

Liite 1_hallintosääntö.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku

+358 9 310 161 5

0201256-6

FI9320011800205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 12

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

www.korkeasaari.fi

+358 9  310 379 02

 

FI02012566