Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/6

 

15.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47

Eläintarhan johtokunnan kokousajat kevätkaudella 2017

HEL 2016-012232 T 00 00 02

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti kokoontua kevätkaudella 2017
seuraavasti:

- torstaina 26.1.2017 klo 16.00
- torstaina 16.3.2017 klo 16.00
- torstaina 18.5.2017 klo 16.00

Kokouspaikkana on eläintarhan hallintorakennuksen neuvotteluhuone, osoitteessa Mustikkamaanpolku 12, 00570 Helsinki.

Samalla eläintarhan johtokunta päätti, että puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päättää peruuttaa kokouksen. Lisäksi puheenjohtaja voi samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Lisäksi eläintarhan johtokunta päätti, että

- pöytäkirja eläintarhan johtokunnan kokouksista pidetään yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa kokousta seuraavana viidentenä arkityöpäivänä ja

- eläintarhan johtokunnan kokousajoista ja pöytäkirjan pitämisestä yleisesti nähtävänä kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Jenni Ahtiainen, suunnittelija, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Jenni Ahtiainen, suunnittelija, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566