Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/7

 

15.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 48

Ilmoitusasiat

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä saamansa ilmoitusasiat tiedoksi.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku

+358 9 310 161 5

0201256-6

FI9320011800205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 12

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

www.korkeasaari.fi

+358 9  310 379 02

 

FI02012566