Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/4

 

15.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 45

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 4/2017

HEL 2016-003862 T 02 02 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2016 neljännen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Zoojk_Talousarvion tot.ennuste_04_2016

2

ZOO_Ennustetieto_lomake_4_2016

3

ZOO_sisäiset erät_4_2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti eläintarhan johtokunnan tulee seurata eläintarhan talouden kehitystä ja tarvittaessa ryhtyä sopeuttamistoimiin. Toteutumisennuste ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Toimintakate on ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti: toimintatuotot ovat 4,82 M€ ja toimintakulut 8,40 M€, jolloin toimintakate on 3,58 M€.

Korkeasaaren eläintarhan sitova toiminnallinen tavoite on 2 793 aukiolotuntia vuodessa. Tämän vuoden toteuma tulee olemaan 2 811 aukiolotuntia. 18 tunnin ylitys johtuu yleisötapahtumien edellyttämistä pidennetyistä aukioloajoista.

Ei sitova toiminnallinen tavoite on 530 000 kävijää vuodessa. 11.12.2016 mennessä kävijöitä on
ollut 474 066, mikä on 49 536 kävijää vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavana ajankohtana.

Pääsylipputulojen kasvu on edellisen vuoden samaan ajankohtaan nähden + 2,10 %, 76 829,20 €.

Koko vuoden kävijämäärän ennuste on 485 000 kävijää.

Korkeasaaren eläintarha on aloittanut matkamuistojen myynnin 1.1.2016 lähtien. Matkamuistomyymälä avattiin 1.5.2016.

Vesiliikennekaudella 2016 Korkeasaaren eläintarha myy itse pääsyliput myös vesitse saapuville asiakkaille.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Zoojk_Talousarvion tot.ennuste_04_2016

2

ZOO_Ennustetieto_lomake_4_2016

3

ZOO_sisäiset erät_4_2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Eläintarhan johtokunta 03.11.2016 § 38

HEL 2016-003862 T 02 02 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2016 kolmannen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.

08.09.2016 Ehdotuksen mukaan

19.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku

+358 9 310 161 5

0201256-6

FI9320011800205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 12

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

www.korkeasaari.fi

+358 9  310 379 02

 

FI02012566