Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/5

 

15.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 46

Korkeasaaren eläintarhan investointiohjelma vuodelle 2017

HEL 2016-013640 T 02 02 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi Korkeasaaren eläintarhan investointiohjelman vuodelle 2017.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Hanna Kurki, kiinteistö- ja ympäristönhoitoyksikön päällikkö, puhelin: 310 37899

hanna.kurki(a)hel.fi

Kirsi Pynnönen-Oudman, intendentti, puhelin: 310 37882

kirsi.pynnonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Korkeasaaren investointiohjelma vuodelle 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Hanna Kurki, kiinteistö- ja ympäristönhoitoyksikön päällikkö, puhelin: 310 37899

hanna.kurki(a)hel.fi

Kirsi Pynnönen-Oudman, intendentti, puhelin: 310 37882

kirsi.pynnonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Korkeasaaren investointiohjelma vuodelle 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku

+358 9 310 161 5

0201256-6

FI9320011800205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 12

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

www.korkeasaari.fi

+358 9  310 379 02

 

FI02012566