Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2016

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/3

 

03.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 36

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat päätökset:

Kaupunginvaltuusto päätti 28.9.2016, § 238 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
valita OTL, VT, FM Sami Sarvilinnan kansliapäällikön virkaan 15.10.2016 lukien seitsemän vuoden määräajaksi 14 000 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin (johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokka 28).

Samalla kaupunginvaltuusto päätti määrätä Sami Sarvilinnan hoitamaan avointa, nykyisen organisaation kansliapäällikön virkaa sitä haettavaksi julistamatta oman viran ohella edellä mainitusta ajankohdasta lukien. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Kaupunginvaltuusto päätti 26.10.2016 hyväksyä 6.10.2015 päivätyn ja 14.6.2016 muutetun esityslistan liitteenä olevan Helsingin uusi yleiskaava – Kaupunkikaavan oikeusvaikutteisena yleiskaavana ja liitteenä olevat 14.6.2016 päivätyt Kaupunkiluonto- ja Kulttuuriympäristö-teemakartat oikeusvaikutteisilta osiltaan yleiskaavan selostuksesta ilmenevin perustein.

Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto päätti samalla, että jatkosuunnittelussa ratkaistaan tarkemmin maankäyttöön liittyvät kysymykset Keskuspuiston Hakamäentien ja Kehä 1 välillä kulkevan osan kohdalta sekä Hämeenlinnan väylän bulevardisointiin liittyen. Prosessissa määritellään rakentamisalueen raja Keskuspuiston reunan osalta sekä koko alueen suunnitteluperiaatteet ja aikataulut mukaan lukien tarvittavat metsäistutukset rakentamisalueiden reunoihin. Valmistelun lähtökohta on, että Keskuspuisto ja asuntorakentaminen sovitetaan yhteen niin, että Keskuspuisto säilyy mahdollisimman laajana, kuitenkin bulevardin toteuttamiskelpoisuus huomioiden, esimerkiksi perustuen viher- ja virkistysverkon kehittämissuunnitelmissa esitettyyn kapeimpaan vaihtoehtoon.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku

+358 9 310 161 5

0201256-6

FI9320011800205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 12

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

www.korkeasaari.fi

+358 9  310 379 02

 

FI02012566