Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2016

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/6

 

03.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 39

Korkeasaaren eläintarhan Saukkotarhan peruskorjaus

HEL 2016-011715 T 10 06 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti omalta osaltaan  hyväksyä Korkeasaaren eläintarhan Saukkotarhan peruskorjauksen tarveselvityksen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Kirsi Pynnönen-Oudman, intendentti, puhelin: 310 37882

kirsi.pynnonen(a)hel.fi

Liitteet

1

698 Saukkola Työsuunnitelma

2

03 Suunnitelma-alueet ja tehtävät

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Korkeasaaren saukkotarha on rakennettu vuonna 1998, jolloin tarha suunniteltiin siten, että eläinten käytössä oleva vesiallas sijaitsee syvällä tarhan nurkassa. Katseluseinämän lasit ovat alttiit murtumille. Eläinten näkyvyys sekä kesä- että talviaikaan on huono.

Peruskorjauksen yhteydessä vesialtaita laajennetaan (8m2 -> 60 m2) ja altaiden rantaviiva rakennetaan uudelleen saukolle sopivammaksi. Nostamalla veden pintaa altaassa saadaan aikaan aikaisempaa huomattavasti parempi kävijäkokemus. Tarhan vuotavat purot korjataan, jolloin vedenhukka pienenee ja tarhojen huoltoon ja puhtaanpitoon kuluva aika vähenee. Katselulasit korvataan yhtenäisemmällä seinämällä ja lasin turvaominaisuuksia parannetaan.

Alustavasti kustannuksiksi arvioidaan 300 000 €. Tarhan perusparannus ei nosta tilavuokria tai lisää työvoiman käyttötarvetta. Puskurialtaan tarve ja toteutus selvitetään erikseen. 

Esityksen liitteenä 1 arkkitehdin työsuunnitelma ja liitteenä 2 alueen pohjakartalle tehty tehtäväkuvaus.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Kirsi Pynnönen-Oudman, intendentti, puhelin: 310 37882

kirsi.pynnonen(a)hel.fi

Liitteet

1

698 Saukkola Työsuunnitelma

2

03 Suunnitelma-alueet ja tehtävät

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

HKR

Tilakeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566