Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2016

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/5

 

03.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 38

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 3/2016

HEL 2016-003862 T 02 02 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2016 kolmannen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Zoojk_Talousarvion tot ennuste_03_2016

2

ZOO_Ennustetieto_lomake_3.pdf

3

Tasku_Sisäiset erät_03_2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti eläintarhan johtokunnan tulee seurata eläintarhan talouden kehitystä ja tarvittaessa ryhtyä sopeuttamistoimiin. Toteutumisennuste ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Toimintakate on ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti: toimintatuotot ovat 4,80 M€ ja toimintakulut 8,13 M€, jolloin toimintakate on -3,33 M€.

Korkeasaaren eläintarhan sitova toiminnallinen tavoite on 2 793 aukiolotuntia vuodessa. Tämän vuoden toteuma tulee olemaan 2 811 aukiolotuntia. 18 tunnin ylitys johtuu yleisötapahtumien edellyttämistä pidennetyistä aukioloajoista.

Ei sitova toiminnallinen tavoite on 530 000 kävijää vuodessa. 30.10.2016 mennessä kävijöitä on ollut 467 346, mikä on 44 969 kävijää vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavana ajankohtana. Sateinen kesäkuu oli poikkeuksellisen hiljainen. Koko vuoden kävijämäärän ennuste on 490 000 kävijää.

Korkeasaaren eläintarha on aloittanut matkamuistojen myynnin 1.1.2016 lähtien. Matkamuistomyymälä avattiin 1.5.2016.

Vesiliikennekaudella 2016 Korkeasaaren eläintarha myy itse pääsyliput myös vesitse saapuville asiakkaille.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Zoojk_Talousarvion tot ennuste_03_2016

2

ZOO_Ennustetieto_lomake_3.pdf

3

Tasku_Sisäiset erät_03_2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

TASO

Päätöshistoria

Eläintarhan johtokunta 08.09.2016 § 32

HEL 2016-003862 T 02 02 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.

19.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566