Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2016

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/4

 

03.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 37

Lausunto Lasse Männistön valtuustoaloitteesta lasten ja nuorten harrastustoiminta

HEL 2016-010621 T 00 00 03

Lausunto

Eläintarhan johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon lasten ja nuorten harrastustoimintaa koskevasta Lasse Männistön valtuustoaloitteesta (esityksen liite 1):

Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloitteessa esitetään, että Helsingissä kootaan harrastusvalikko ja kartoitetaan kansalaistoiminnan, urheilun, kulttuurin, vapaan sivistystyön ja omaehtoisen toiminnan mahdollisuudet, tilat, tarjoajat, tapahtumat ja tuet. Lisäksi edellytetään, että Helsinki käynnistää selvityksen siitä, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.

Korkeasaaren eläintarha ei järjestä harrastustoimintaa.

Koulujen lomakaudella järjestetään mahdollisuuksien mukaan leiritoimintaa.

Helsinkiläiset koululuokat ja päiväkotiryhmät voivat vierailla Korkeasaaressa ympäri vuoden maksutta. Korkeasaaressa toimii myös luontokoulu, joka on helsinkiläisille kouluille maksuton. Korkeasaaren eläintarhan pyrkii hinnoittelulla varmistamaan sen, että helsinkiläisillä perheillä on mahdollisuus vierailla Korkeasaaressa. Korkeasaaren eläintarha tekee yhteistyötä muun muassa varhaiskasvatusviraston, nuorisoasiainkeskuksen sekä sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Korkeasaaressa toimii varhaiskasvatusviraston järjestämä maksuton leikkitoiminnan kerho, joka on tarkoitettu kotihoidossa oleville lapsille. Nuorisoasiainkeskuksen nuorisotoimintaryhmät sekä soten vastaanottokeskukset hyödyntävät Korkeasaaren ympäristöä omassa toiminnassaan.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Jenni Ahtiainen, suunnittelija, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Allekirjoitettu, Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite kvsto 28.9.2016 asia 21

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Jenni Ahtiainen, suunnittelija, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Allekirjoitettu, Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite kvsto 28.9.2016 asia 21

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku

+358 9 310 161 5

0201256-6

FI9320011800205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 12

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

www.korkeasaari.fi

+358 9  310 379 02

 

FI02012566