Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2015

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/3

 

10.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat päätökset:

1) Kaupunginvaltuusto päätti 4.11.2015 ( § 283) kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä asemakaavaehdotukseen nro 12305 liittyvän liikennesuunnitelman nro 6436-32 välillä Kruunuvuorenranta-Nihti tulevan jatkosuunnittelun pohjaksi.

2) Kaupunginvaltuusto päätti 4.11.2015 (§ 284) kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 19. kaupunginosan (Mustikkamaa-Korkeasaari) virkistys-,vesi- ja katualueiden, 42. kaupunginosan (Kulosaari) vesialueen, 49.kaupunginosan (Laajasalo) puisto-, lähivirkistys-, vesi- ja katualueen asemakaavan ja 10. kaupunginosan (Sörnäinen) vesi- ja satamaalueen,19. kaupunginosan (Mustikkamaa-Korkeasaari) eläintarha-alueen ja vesialueiden asemakaavan muutoksen 4.11.2014 päivätyn ja 12.5.2015 muutetun piirustuksen nro 12305 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

3) Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 10.11.2015 ( § 330) esityksestään kaupunginhallitukselle Helsingin uudeksi yleiskaavaksi.

Esitys on lähetetty lausuntokierrokselle virastoihin ja eläintarhan johtokunta antaa lausuntonsa ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

4) Kaupunginhallitus päätti 23.11.2015 ( § 1135), että kaupunki liittyy jäseneksi Kansainväliseen luonnonsuojeluliittoon (IUCN).

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa Korkeasaaren eläintarhaa huolehtimaan yhdistyksen jäsenyyteen liittyvistä velvoitteista ja jäsenmaksujen suorittamisesta.

5) Yleisten töiden lautakunta päätti 1.12.2015 panna pöydälle Mustikkamaan hoito- ja kehittämissuunnitelman.

6) Kaupunginvaltuusto päätti 2.12.2015 hyväksyä ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2016-2018.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku

+358 9 310 161 5

0201256-6

FI9320011800205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 12

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

www.korkeasaari.fi

+358 9  310 379 02

 

FI02012566