Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2015

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/7

 

10.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 51

Eläintarhan johtokunnan kokoontuminen kevätkaudella 2016

HEL 2015-012418 T 00 00 02

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti kokoontua kevätkaudella 2016
seuraavasti:

- torstaina 21.1.2016 klo 17.00 (HUOM ! Poikkeava aloitusaika !)
- torstaina 10.3.2016 klo 16.00
- torstaina 19.5.2016 klo 16.00

Kokouspaikkana on eläintarhan hallintorakennuksen neuvotteluhuone, osoitteessa Mustikkamaanpolku 12, 00570 Helsinki.

Samalla eläintarhan johtokunta päätti, että puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päättää peruuttaa kokouksen. Lisäksi puheenjohtaja voi samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Lisäksi eläintarhan johtokunta päätti, että

- pöytäkirja eläintarhan johtokunnan kokouksista pidetään yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa kokousta seuraavana kuudentena arkityöpäivänä ja

- eläintarhan johtokunnan kokousajoista ja pöytäkirjan pitämisestä yleisesti nähtävänä kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Jenni Ahtiainen, suunnittelija, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallintosäännön 9 §:n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana
ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on kaupunginhallituksen määräämällä tavalla ilmoitettu.

Eläintarhan johtokunta on kokoontunut vuonna 2015 kuusi kertaa: kolme kertaa syys- ja kevätkaudella ja tämä on havaittu riittäväksi kokoustiheydeksi.

Kaupunginkanslia huolehtii kokousaikojen sekä pöytäkirjojen nähtävänäoloa koskevista yhteiskuulutuksista. Pöytäkirjat pidetään nähtävillä Helsingin kaupungin kirjaamossa. Lisäksi pöytäkirjat julkaistaan Helsingin kaupungin verkkosivuilla kaupunkilaisten esteettömästi saavutettavissa, ottaen huomioon, mitä asioiden salassa pidosta on säädetty.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Jenni Ahtiainen, suunnittelija, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566