Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2015

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/8

 

10.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 52

Korkeasaaren eläintarhan investointihankkeet vuodelle 2016

HEL 2015-013632 T 02 02 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi Korkeasaaren eläintarhan investointisuunnitelman vuodelle 2016.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Kirsi Pynnönen-Oudman, intendentti, puhelin: 310 37882

kirsi.pynnonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2016 investointimäärärahat käytetään rakentamishankkeiden
suunnitteluun (yleissuunnitelman tarveselvitys, erillishankkeiden
hankesuunnittelu ja toteutussuunnittelu) ja varsinaiseen toteutukseen.

Korkeasaari on lisäksi varautunut rakennushankkeisiin, joita voidaan
toteuttaa vuoden 2016 aikana investointibudjetin tämän
mahdollistaessa esimerkiksi tilanteessa, jossa jokin suunniteltu
rakennushanke viivästyy.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Kirsi Pynnönen-Oudman, intendentti, puhelin: 310 37882

kirsi.pynnonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566