Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2015

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/4

 

10.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 48

Korkeasaaren eläintarhan strategia

HEL 2015-013194 T 00 01 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti hyväksyä Korkeasaaren eläintarhan strategian liitteen 1 mukaisena.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Sanna Hellström, eläintarhan johtaja, puhelin: 310 78400

sanna.hellstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

KORKEASAAREN STRATEGIA  20151202.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Sanna Hellström, eläintarhan johtaja, puhelin: 310 78400

sanna.hellstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

KORKEASAAREN STRATEGIA  20151202.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566