Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2015

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/5

 

10.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 49

Korkeasaaren eläintarhan palvelujen hinnoittelu vuodelle 2016

HEL 2015-013169 T 02 05 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti hyväksyä liitteen 1 mukaisen palvelujen hinnoittelun vuodelle 2016.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Susanna Silvonen, markkinointipäällikkö, puhelin: 310 37875

susanna.silvonen(a)hel.fi

Liitteet

1

2016 HINNASTO.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Susanna Silvonen, markkinointipäällikkö, puhelin: 310 37875

susanna.silvonen(a)hel.fi

Liitteet

1

2016 HINNASTO.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566