Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2015

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/6

 

10.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 50

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 4/2015

HEL 2015-003730 T 02 02 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2015 neljännen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Zoojk_Talousarvion tot ennuste_04_2015.pdf

2

KORKEASAARI_Ennustetieto_lomake_4_2015.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti eläintarhan johtokunnan tulee seurata eläintarhan talouden kehitystä ja tarvittaessa ryhtyä sopeuttamistoimiin. Toteutumisennuste ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Korkeasaaren eläintarhan sitova tavoite on toimintakate, joka vuonna 2015 on 3,58 M€. Toimintakate on ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti. Neljännen  vuosineljänneksen perusteella vuoden menojen on arvioitu olevan 8,03 M€ ja tulojen 4,45 M€.

Korkeasaaren eläintarhan sitova toiminnallinen tavoite on 2 793 aukiolotuntia vuodessa. Tämän vuoden toteuma tulee olemaan 2 809 aukiolotuntia. Ylitys 16 h:lla johtuu tapahtumapäivien pidennetyistä aukioloajoista.

25.11.2015 mennessä Korkeasaaren eläintarhassa on ollut kävijöitä 517 765, mikä on 35 642 kävijää enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavana ajankohtana. Koko vuoden 2015 kävijämäärän ennuste on 520 000 kävijää, jolloin ei sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta jäädään 10 000 kävijän verran.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Zoojk_Talousarvion tot ennuste_04_2015.pdf

2

KORKEASAARI_Ennustetieto_lomake_4_2015.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

TASO

Päätöshistoria

Eläintarhan johtokunta 05.11.2015 § 43

HEL 2015-003730 T 02 02 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2015 kolmannen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.

10.09.2015 Ehdotuksen mukaan

23.04.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566