Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/6

 

12.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Korkeasaaren eläintarhan toimintasuunnitelma vuodelle 2015

HEL 2015-001380 T 00 01 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti hyväksyä esityksen liitteenä olevan Korkeasaaren eläintarhan toimintasuunnitelman vuodelle 2015 sekä suunnitelman liitteinä olevan investointisuunnitelman sekä alustavan tapahtumakalenterin vuodelle 2015.

Käsittely

Kirjoitusvirhe (tekninen virhe) aukiolotuntien määrä on korjattu liitteenä olevaan toimintasuunnitelmaan. Vuodelle 2015 kirjattu tavoite on 2 793 aukiolotuntia.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Jenni Ahtiainen, suunnittelija, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

ZOO_toimintasuunnitelma 2015_FINALE.pdf

2

ToimintasuunnitelmanLiite1_Investointisuunnitelma_2015.pdf

3

Toimintasuunnitelman2015Liite2_Alustava tapahtumakalenteri 2015.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättää hyväksyä esityksen liitteenä olevan Korkeasaaren eläintarhan toimintasuunnitelman vuodelle 2015 sekä suunnitelman liitteinä olevan investointisuunnitelman sekä alustavan tapahtumakalenterin vuodelle 2015.

Esittelijän perustelut

Korkeasaaren eläintarhan toiminnan perustana on luonnon monimuotoisuuden suojelu, ympäristötietoisuuden lisääminen, elämyksellisyys, asiakaslähtöisyys ja eläinten hyvinvointi.

Korkeasaari on tunnettu matkailu- ja virkistyskohde Helsingissä ja sen merkitys korostuu entisestään,
kun kaupunki rakentuu saaren ympärille ja kulkuyhteydet parantuvat.

Korkeasaaren tavoitteena on kasvattaa kävijämäärää ja tuottaa asiakkaille elämyksellinen kokemus, joka myös herättää kiinnostuksen eläinten ja ympäristön suojeluun.

Toimintasuunnitelma tähtää Korkeasaaren strategisten tavoitteiden toteuttamiseen.

Talousarvioon 2015 kirjatut tavoitteet ovat 2 973 aukiolotuntia, 530 000 asiakasta, 170 eläinlajia.

Muut tulostavoitteet ovat työhyvinvoinnin parantaminen, yleissuunnitelmatyön eteneminen sekä Korkeasaaren strategian päivittäminen vuoden 2015 aikana yhdessä henkilöstön kanssa.

Korkeasaari toteuttaa osaltaan valtuustostrategian tavoitteita. Korkeasaari toimii erityisesti vetovoimaisen, merellisen ja ympäristötietoisen Helsingin hyväksi. Lisäksi Korkeasaari omalta osaltaan tukee maahanmuuttajien integrointia, eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi sekä vapaaehtoistyön kehittämistä.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Jenni Ahtiainen, suunnittelija, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

ZOO_toimintasuunnitelma 2015_FINALE.pdf

2

ToimintasuunnitelmanLiite1_Investointisuunnitelma_2015.pdf

3

Toimintasuunnitelman2015Liite2_Alustava tapahtumakalenteri 2015.pdf

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566