Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/4

 

12.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Korkeasaaren eläintarhan toimintakertomus vuodelta 2014

HEL 2015-001379 T 00 01 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi esityslistan liitteinä olevan Korkeasaaren eläintarhan toimintakertomuksen vuodelta 2014 sekä toimintakertomuksen liitteenä olevan selvityksen toiminnan riskeistä.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Jenni Ahtiainen, suunnittelija, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

ZOO toimintakertomus vuodelta 2014_FINALE.pdf

2

ToimintakertomuksenLiite1_Selvitys toiminnan riskeistä.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Jenni Ahtiainen, suunnittelija, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

ZOO toimintakertomus vuodelta 2014_FINALE.pdf

2

ToimintakertomuksenLiite1_Selvitys toiminnan riskeistä.pdf

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566