Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/8

 

12.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8

Korkeasaaren eläintarhan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

HEL 2015-001263 T 00 01 03

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti hyväksyä päätöksen liitteenä olevan Korkeasaaren eläintarhan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Johanna Holkeri-Kauppila, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 70936

johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

Liitteet

1

Korkeasaaren eläintarhan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12.2013, 441 §:ssä Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja samalla päätöksellä lisäsi kaikkien hallintokuntien johtosääntöihin uudet vastuulausekkeet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä lautakunta- ja virastotasolla. Virastot, liikelaitokset ja tytäryhteisöt laativat kuvaukset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, joissa on esitetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keskeisimmät tavoitteet, toimintaperiaatteet ja menettelyt.

Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan johtosäännön 6 §:n 2 a kohdassa säädetään, että johtokunnan tehtävänä on vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Johanna Holkeri-Kauppila, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 70936

johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

Liitteet

1

Korkeasaaren eläintarhan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (riskienhallinnan asiantuntija)

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566