Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/5

 

12.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2014 tilinpäätös

HEL 2015-001419 T 02 06 01 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti hyväksyä Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2014 tilinpäätöksen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Johanna Holkeri-Kauppila, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 70936

johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

Liitteet

1

Tilinpäätöksen toimintakertomus 2014

2

Tunnuslukutaulukko 2014

3

Irtaimen omaisuuden tunnusluvut 2014

4

Leasingvastuut 2014

5

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteumatietojen dokumentointi-kuvaus vuodelta 2014

6

Selvitys toiminnan riskeistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Korkeasaaren eläintarhan toimintakulut vuonna 2014 olivat noin 7,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 eläintarha keräsi toimintatuottoja noin 4,3 miljoonaa euroa. Tulot muodostuvat pääosin pääsymaksuista (3,4 miljoonaa euroa) sekä ravintoloiden ja kioskitilojen liikevaihtoperusteisista vuokratuloista (noin 520 000 euroa).

Helsingin kaupungin vuoden 2014 talousarviossa Korkeasaaren eläintarhalle on asetettu yksi sitova toiminnallinen tavoite, vuosittaisten aukiolotuntien määrä. Sitova tavoite – 2793 tuntia toteutui ja jopa ylittyi, sillä vuonna 2014 aukiolotunteja oli yhteensä 2 843. Eläintarhan toimintaa ja suoritteita seurataan myös vuosittaisen kävijämäärän avulla. Vuoden 2014 asiakasmääriin tavoiteltiin 5 % kasvua, jota ei saavutettu. Vuonna 2014 Korkeasaaressa vieraili 485 400 asiakasta ja eroa edellisen vuoden asiakasmääriin oli 3,3 %. Lajitavoite 170 eläinlajista toteutui vuonna 2014.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Johanna Holkeri-Kauppila, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 70936

johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

Liitteet

1

Tilinpäätöksen toimintakertomus 2014

2

Tunnuslukutaulukko 2014

3

Irtaimen omaisuuden tunnusluvut 2014

4

Leasingvastuut 2014

5

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteumatietojen dokumentointi-kuvaus vuodelta 2014

6

Selvitys toiminnan riskeistä

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566