Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/10

 

12.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

Palveluiden hankkiminen Helsingin kaupungin Palvelut Oy:ltä Korkeasaaren eläintarhalle

HEL 2014-014266 T 02 08 02 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti

- solmia Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n kanssa esityslistan liitteenä olevan luonnoksen mukaisen puitesopimuksen, ja

- hankkia puitesopimuksen ja sen liitteen mukaiset palvelut Helsingin kaupungin Palvelut Oy:ltä puitesopimuksessa ja sen liitteessä määriteltyjen määräaikojen mukaisesti.

Samalla eläintarhan johtokunta päätti kehottaa eläintarhan johtajaa allekirjoittamaan Korkeasaaren eläintarhan puolesta puitesopimuksen ja oikeuttaa eläintarhan johtajan tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisiä tai muuten vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Johanna Holkeri-Kauppila, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 70936

johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

Liitteet

1

Puitesopimusluonnos

2

Liite koritustaulukko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014 (322 §) hyväksyä Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu- kiinteistö-, siivous- sekä turva-palvelutoimintoja välittömästi jatkavan palveluyhtiön perustamisen. Valtuusto hyväksyi samalla Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- sekä turvapalvelutoimintojen siirtämisen perustettavalle palveluyhtiölle 31.12.2014 mennessä päätöksen perusteluissa kuvatun siirtymäaikajärjestelyn periaatteiden mukaisesti siten, että kaupunki alkaa siirtymäkauden aikana hallitusti ja vaiheittain kilpailuttaa tarvitsemansa palveluyhtiöön siirrettävät palvelut.

Helsingin kaupunginhallitus päätti täytäntöönpanopäätöksessään 20.10.2014 kehottaa kaupunginkansliaa yhteistyössä Palmia-liikelaitoksen ja perustettavan palveluyhtiön kanssa määrittelemään palveluyhtiön toiminnan käynnistämiseen liittyvän siirtymäaikajärjestelyn mukaiset sopimuskokonaisuudet 31.12.2014 mennessä. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin virastoja ja laitoksia solmimaan 31.12.2014 mennessä siirtymäaikajärjestelyn mukaisesti palveluyhtiön kanssa määräaikaiset sopimukset palveluyhtiön tuottamista palveluista ja kilpailuttamaan palvelut määräaikaisten sopimusten päättymisen jälkeen.

Siirtymäaikajärjestelyn tarkoituksena on varmistaa se, että kaupunki saa jatkossakin laadukkaat tukipalvelut kustannustehokkaasti ja kaupungin virastot ja laitokset saavat aikaa valmistautua tarvitsemiaan palveluja koskevien kilpailutusten järjestämiseen. Siirtymäaikajärjestelyn tarkoituksena on lisäksi antaa perustetulle palveluyhtiölle (Helsingin kaupungin Palvelut Oy) mahdollisuus valmistautua toimimaan kilpailluilla markkinoilla.

Siirtymäaikajärjestelyn keskeinen lähtökohta on se, että palveluyhtiöön siirtyvistä palveluista luodaan viisi tarkoituksenmukaista kokonaisuutta, kukin noin 20 prosenttia yhtiöitettävien toimintojen yhteenlasketusta liikevaihdosta. Kaupungin virastot ja laitokset solmivat palveluyhtiön kanssa kuhunkin kokonaisuuteen kuuluvista palveluista määräaikaiset sopimukset, joiden pituus on kokonaisuudesta riippuen 3–7 vuotta. Tämän mukaisesti ensimmäinen n. 20 %:n kokonaisuus päättyy 1.1.2017 ja viimeinen 1.1.2022. Määräaikaisten sopimusten päätyttyä virastot ja laitokset hankkivat palvelut kilpailuttamalla julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti. Kaupunginkanslia on neuvotellut siirtymäaikajärjestelyn perusteista Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa.

Kaupunginkanslian johdolla on yhteistyössä Palmian kanssa jaettu siirtymäaikajärjestelyn perusteiden mukaisesti kaikki Palmian hallintokunnille tuottamat yhtiöön siirtyvät palvelut sopimusten keston mukaisiin viiteen koriin (koriin I kuuluvat palvelut ovat voimassa 3 vuotta ja koriin V kuuluvat palvelut ovat voimassa 7 vuotta).

Siirtymäaikajärjestely koskee niitä palveluja, joita Palmia tuottaa hallintokunnille nykyään sekä niitä palveluja, joiden tuottamisen aloittamisesta on jo sovittu hallintokunnan ja Palmian välillä (esimerkiksi 1.1.2015 alkavaksi jo sovitut palvelut). Samoin siirtymäaikajärjestely koskee puitesopimuksen mukaisia sopimusmuutostilanteita, joissa osapuolet sopivat tuotetun palvelun sisältöön liittyvistä tarkennuksista esimerkiksi tilojen peruskorjausten, toisiin tiloihin siirtymisen tai muiden vastaavien syiden johdosta.

Siirtymäaikajärjestely toteutetaan käytännössä siten, että kukin asiakasvirasto ja -laitos solmii kaupunginhallituksen kehotuksen mukaisesti palveluyhtiön kanssa yhden sopimuksen, joka korijaon mukaisesti kattaa kaikki virastolle tai laitokselle tuotettavat siirtymäaikajärjestelyyn kuuluvat palvelut. Sopimuksessa ei muuteta nykyisellään tuotettavien palvelujen sisältöä. Sopimukseen on otettu ne yleiset ehdot, jotka tarvitaan palveluntuotannon siirtyessä kaupungin sisäisestä toiminnasta kaupungin omistaman yhtiön hoidettavaksi. Korkeasaaren eläintarhan palveluja koskeva puitesopimusluonnos liitteineen on tämän asian liitteenä.

Kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätös ja kilpailuneutraliteettisäännökset huomioon ottaen hallintokuntien tulee mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen päättää omassa johto- ja/tai toimintasäännössään määriteltyjen hankintavaltuuksien mukaisesti puitesopimuksen solmimisesta ja kyseessä olevien palvelujen hankkimisesta palveluyhtiöltä.

Korkeasaaren eläintarhan osalta puitesopimuksesta ja siinä määriteltyjen palvelujen hankkimisesta päättäminen kuuluu eläintarhan johtokunnan toimivaltaan.

Korkeasaaren eläintarhan ja palveluyhtiön välinen puitesopimus tulee voimaan 1.1.2015, jotta voidaan varmistaa se, että Palmian hallintokunnille tällä hetkellä tuottamat palvelut jatkuvat katkeamattomina palveluyhtiön toimesta 1.1.2015 alkaen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Johanna Holkeri-Kauppila, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 70936

johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

Liitteet

1

Puitesopimusluonnos

2

Liite koritustaulukko

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

taloussuunnittelija

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566