Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/7

 

12.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Korkeasaaren eläintarhan tulosbudjetin 2015 hyväksyminen

HEL 2015-001497 T 02 02 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Korkeasaaren eläintarhan tulosbudjetin vuodelle 2015.

Käsittely

Esittelijän perustelutekstissä on kirjoitusvirhe (tekninen virhe) aukiolotuntien määrän osalta ja vuodelle 2015 kirjattu tavoite on 2 793 aukiolotuntia.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Johanna Holkeri-Kauppila, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 70936

johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

Liitteet

1

Zoo_tubu_2015.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Korkeasaaren eläintarhan tulosbudjetin vuodelle 2015.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 24.11.2014 antanut virastoille ja liikelaitoksille vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeet. Ohjeissa todetaan, että toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Tulosbudjetti sisältää viraston tai liikelaitoksen tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Suunnitelmia tarkistettaessa on
varmistettava, että sitovat tulostavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin.

Korkeasaaren eläintarhan talousarvioon vuodelle 2015 kirjatut tavoitteet ovat 2 973 aukiolotuntia, 530 000 asiakasta, 170 eläinlajia. Muut tulostavoitteet ovat työhyvinvoinnin parantaminen, yleissuunnitelmatyön eteneminen sekä Korkeasaaren strategian päivittäminen vuoden 2015 aikana yhdessä henkilöstön kanssa. Vuonna 2015 tavoitteena on myös kävijämäärän kasvattaminen edelliseen vuoteen verrattuna.

Suunnitelmallinen rakentaminen ja määrärahojen harkittu käyttö on vuonna 2015 erityisen tarkastelun kohde. Vuoden aikana kehitetään Korkeasaaren rakentamisen suunnittelun ja toteuttamisen prosesseja ja yhteistyötä HKR -rakennuttajan sekä Tilakeskuksen kanssa.

Tulosbudjetit hyväksyy lauta- tai johtokunta.  Kaikkien virastojen ja liikelaitosten on laadittava vähintään talousarviokohtatasoinen tulosbudjetti 31.1.2015 mennessä. Talousarvion sitovuustasoja ei saa ylittää tulosbudjetissa.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Johanna Holkeri-Kauppila, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 70936

johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

Liitteet

1

Zoo_tubu_2015.pdf

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566