Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/8

 

11.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 49

Palveluiden hinnoittelu vuodelle 2015 sekä päätösvallan delegointi alennetun ja ilmaisen pääsylipun osalta

HEL 2014-014192 T 00 01 00

Päätös

Korkeasaaren eläintarhan johtokunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen palvelujen hinnoittelun vuodelle 2015.

Samalla eläintarhan johtokunta päätti delegoida eläintarhan johtajalle tai hänen määräämälleen viranhaltijalle toimivallan päättää vapaalippujen myöntämisestä sekä lippujen hintojen alennuksista markkinointiluonteisesti ja Helsingin kaupungin strategiaohjelman perusteella erityisryhmille.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Susanna Silvonen, markkinointipäällikkö, puhelin: 310 37875

susanna.silvonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuoden 2015 hinnasto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa vuosille 2013–2016 mainitut Hyvinvoiva helsinkiläinen -kohderyhmät ovat

- Syrjäytymisuhan alla olevat nuoret
- Mielenterveys- ja päihderiippuvaiset kuntoutujat
- Maahanmuuttajat

Nämä strategiaohjelman mukaiset ryhmät kuuluvat pääosin Korkeasaaren hinnoittelun mukaisesti ilmaiskävijöihin, mutta on tarkoituksenmukaista että eläintarhan johtajalla on mahdollisuus
myöntää oikeus ilmaiskäyntiin strategiaohjelman mukaisin perustein, vaikka ko. ryhmää ei selkeästi hinnoittelussa olekaan mainittu. Maksuttoman sisäänpääsyn edellytys on, että vierailu tapahtuu
järjestäytyneesti kaupungin viraston, helsinkiläisen tukiyhdistyksen tms. järjestämänä. Lisäksi ryhmän tulee anoa maksuttomuutta etukäteen Korkeasaaren ohjeistamalla tavalla. Kaikki oheispalvelut, kuten
opastus, hinnoitellaan johtokunnan päättämän hinnaston mukaisesti. Vesibussimatka on maksullinen.

Yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi on hyvä hyväksyä periaatteet, joiden mukaan harkintavaltaa käytetään. Käytettäessä johtokunnan myöntämää toimivaltaa hinnoittelussa eläintarhan johtajan on otettava huomioon, ettei aseta yksittäisiä henkilöitä tai ryhmiä eriarvoiseen asemaan. Periaatteissa tulee tukeutua Helsingin kaupungin strategiaohjelmaan, jota eläintarha osaltaan noudattaa.

Hinnoittelu markkinointikeinona

Mahdollisuus poiketa johtokunnan päättämästä hinnoittelusta on tarpeen myös markkinointiluonteisesti ja ryhmämyynnin osalla sillä Korkeasaaren eläintarhan toiminnan jatkuvuuden ja kehittymisen
edellytys on kyetä lisäämään kävijämääriä ja siten asiakastuloja.

Kesäsesongin aikana asiakasmäärät yltävät toistaiseksi riittävälle tasolle, mutta kesäsesongin ulkopuolella maksavien asiakkaiden määrän lisääminen on välttämätöntä, jotta taloudellisiin tavoitteisiin
voidaan päästä. Lisämyynnin olennainen kehityskohde on ryhmämyynnin lisääntyminen ja kuluttajien tavoittaminen markkinointikampanjoilla.

Tarve poiketa johtokunnan päättämästä hinnastosta tulee useimmiten suorassa myyntitilanteessa, jolloin on tarkoituksenmukaista voida tehdä päätös hinnoittelusta viraston hallinnollisena päätöksenä. Eläintarhan johtajalla tulee siten olla oikeus tehdä hinnastosta poikkeava päätös hinnoittelusta, mikäli ko. päätös tulee Korkeasaaren eläintarhan tulokehitystä tai lisää asiakasmääriä kesäsesongin ulkopuolella.

Päätösvallan delegointi

Lisäksi on käytännön järjestelyjen joustavuuden vuoksi perusteltua, että eläintarhan johtaja voi tarvittaessa delegoida päätöksenteon hinnoittelun osalta myös muulle viranhaltijalle. Ilmaiskäyntiä hakevia erityisryhmiä on vuosittain kymmeniä, ja usein heidän vierailu tulee Korkeasaaren tietoon vain vähän ennen vierailua.

Ilmaisen sisäänpääsyn myöntäminen

Tilanne ilmaisen sisäänpääsyn tai vapaalippujen myöntämisestä ilmenee yleensä lyhyellä varoitusajalla, minkä vuoksi on perusteltu delegoida toimivalta ilmaisen sisäänpääsyn myöntämisestä eläintarhan johtajalle tai hänen määräämälleen viranhaltijalle. Eläintarhan johtokunta kokoontuu noin 5-6 kertaa vuodessa, eikä ole tarkoituksenmukaista säilyttää oikeutta myöntää vapaalippuja ainoastaan eläintarhan johtokunnalla. Vapaalippujen tai ilmaisen sisäänpääsyn myöntämisessä kyse on tilanteista, joissa etu myönnetään tilannekohtaisesti esimerkiksi luottamushenkilöille, henkilöstölle, sidosryhmille sekä asiakkaille hyvitystilanteissa.

Korkeasaaren sidosryhmät

Korkeasaaren eläintarha tekee yhteistyötä muiden suomalaisten vapaa-aikakohteiden kanssa. Korkeasaari on solminut sopimuksia, joissa sidosryhmän henkilöstö on oikeutettu ilmaiseen sisäänpääsyyn Korkeasaaressa ja vastavuoroisesti Korkeasaaren henkilöstö on oikeutettu ilmaiseen sisäänpääsyyn sidosryhmän kohteessa. Ilmaista sisäänpääsyä ei ole rajoitettu tapahtumakohtaisesti, mutta vapaalipun myöntäminen edellyttää aina voimassa olevan henkilöstökortin esittämistä.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Susanna Silvonen, markkinointipäällikkö, puhelin: 310 37875

susanna.silvonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuoden 2015 hinnasto

Tiedoksi

taloussuunnittelija

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566