Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/11

 

11.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 52

Korkeasaaren eläintarhan investointihankkeet vuodelle 2015

HEL 2014-014666 T 10 06 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi liitteen 1 mukaiset investointihankkeet vuodelle 2015.

Käsittely

Esittelijä muutti esittelijän perusteluja siten, että Suomalaisen metsän hankesuunnittelun luku korjataan oikeaan muotoon: "100 000" euroa.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Kirsi Pynnönen-Oudman, intendentti, puhelin: 310 37882

kirsi.pynnonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Alustava investointisuunnitelma 2015

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta merkitsee tiedoksi liitteen 1 mukaiset investointihankkeet vuodelle 2015.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2015 investointimäärärahat käytetään rakentamishankkeiden suunnitteluun (yleissuunnitelman tarveselvitys, erillishankkeiden hankesuunnittelu ja toteutussuunnittelu) ja varsinaiseen toteutukseen.

- Perusparannushankkeet: tähtäävät yleisilmeen
uusiutumiseen ja rakennuskannan pitämiseen turvallisena sekä
eläimille että henkilökunnalle.

- Pienhankkeet: ovat yleensä uusien eläintilojen tai
asiakaskohteiden rakentamista, joiden kustannukset jäävät alle puolen
miljoonan euron.

- Suuret rakennushankkeet ovat kustannuksiltaan 500 000 –
1 000 000 €

Suuri määrä erittelemättömistä pientöistä johtuu eläintarhan rakennuskannan ja tiestön huonosta kunnosta, ja niiden vaatimista välittömistä korjaustarpeista (asiakasturvallisuus, työturvallisuuteen).

Keatarha on ainoa suuri rakennushanke, joka sekin on luonteeltaan perusparannushanke, (vanhan historiallisen lintuhäkin tehokkaampi käyttö).

Suomalainen metsä on Korkeasaaren Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlahanke, jonka suunnittelu on saatava valmiiksi vuoden 2015 aikana (valmistumisvuosi 2017). Hankkeen toteuttaminen aloitetaan mahdollisuuksien mukaan peura- ja hirvitarhan osalta jo vuonna 2015. Rakentamisaikataulu täsmentyy vuoden 2015 alussa, kun hankkeen kustannusarviot ja hankesuunnittelu valmistuu.

Investointisuunnitelma 2015:

                                             arvioitu kustannus

Suomalainen metsä, hankesuunnittelu

800 000

Uusi vastaanottorakennus, suunnittelu

18 000

Yleissuunnitelman aluesuunnittelu

150 000

Pukin wc-tilojen kunnostus

220 000

Eläintilojen perusparannus ja kunnostus, erittelemätön

200 000

Valvojien sosiaalitilat, vierastalon alakerran peruskorjaus

300 000

Puutarhurintuvan muutos luontokouluksi/monikäyttötilaksi

490 000

Borealiatalon korjaus

50 000

Apinalinnan julkisivukorjaus ja kiipeilyteline

500 000

Karhulinnan vesivuotojen ja julkisivun korjaukset

400 000

Kulkuväylien kunnostus

100 000

Rehukeittiön kylmätilojen ja ilmanvaihdon korjaukset

150 000

 

Korkeasaari on lisäksi varautunut rakennushankkeisiin, joita voidaan toteuttaa vuoden 2015 aikana investointibudjetin tämän mahdollistaessa esimerkiksi tilanteessa, jossa jokin suunniteltu rakennushanke viivästyy.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Kirsi Pynnönen-Oudman, intendentti, puhelin: 310 37882

kirsi.pynnonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Alustava investointisuunnitelma 2015

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566