Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/4

 

11.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 45

Korkeasaaren eläintarhan hallintopäällikön viran täyttäminen

HEL 2014-012246 T 01 01 01 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti ottaa Johanna Holkeri-Kauppilan 1.1.2015 lukien hallintopäällikön virkaan 4247,53 euron tehtäväkohtaisen palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla eläintarhan johtokunta päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Jenni Ahtiainen, suunnittelija, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

 

Sanna Hellström, eläintarhan johtaja, puhelin: 310 78400

sanna.hellstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Sanomalehti-ilmoitus  Helsingin Sanomat työavain 19-12-14

2

HAP viran täyttö 11.12.2014 hakijoiden yhteenveto.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

 

Muut virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Eläintarhan johtokunta päätti 16.2.2012, § 10 ottaa ********** Korkeasaaren eläintarhan hallintopäällikön virkaan 1.3.2012 lukien.

Eläintarhan johtokunta päätti 9.10.2014 § 41  todeta, että korkeimman hallinto-oikeuden
3.9.2014 (Diaarinro 3090/3/12) tekemän päätöksen johdosta hallintopäällikkö ********** virkasuhde Palmia-liikelaitoksen henkilöstöpäällikön virassa on jatkunut katkeamattomana, minkä vuoksi Korkeasaaren eläintarhan hallintopäällikön virka on tullut avoimeksi.

Lisäksi eläintarhan johtokunta määräsi 9.10.2014, § 41 hallintopäällikön avoimen viran väliaikaiseksi hoitajaksi kaupunginasiamies ********** 1.11.2014 lukien 4247,53 euron tehtäväkohtaisella palkalla siihen saakka, kunnes virkaan vakinaisesti valittu ottaa tehtävän vastaan, kauintaan kuitenkin 28.2.2015 asti.

Vielä eläintarhan johtokunta päätti 19.10.2014, § 41 kehottaa Korkeasaaren eläintarhaa julistamaan hallintopäällikön viran haettavaksi 4247,53 euron tehtäväkohtaisella palkalla ja ehdoin, että virka täytetään, kun täyttölupa on myönnetty.

Hallintopäällikön virka on ollut julkisesti haettavana 10.10.-3.11.2014. Hakuilmoitus on julkaistu Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän lisäksi Helsingin kaupungin ilmoituslehdissä.

Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan johtosäännön 12 § mukaan johtokunnan päättämien yksiköiden johtajat valitsee johtokunta.

Korkeasaaren eläintarhan hallintopäällikkö vastaa eläintarhan yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon toimivuudesta ja kehittämisestä. Hallintopäällikkö toimii hallintoyksikön esimiehenä ja päällikkönä.

Yksikön päälliköllä on johtamansa toiminnan osalta vastuu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Hallintopäällikkö toimii myös johtokunnan sihteerinä, johtokunnan esittelijänä eläintarhan johtajan poissa ollessa, johtoryhmän jäsenenä ja eläintarhan johtajan sijaisena.

Eläintarhan johtokunta päätti 9.10.2014 § 41, että hallintopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja taloustehtävissä ja kielitaitovaatimuksena suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 125. Yhteenveto hakemusten jättäneistä on asian liitteenä 2. Yksi hakemus saapui myöhässä ja yksi hakija oli jättänyt määräaikaan mennessä kaksi hakemusta.

Vaadittu korkeakoulututkinto on 121 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 5 hakijaa. Haastattelijoina toimivat eläintarhan johtaja Sanna Hellström, johdon erityisasiantuntija ja va. eläintarhan johtajana kesällä ja syksyllä 2014 toiminut Eila Ratasvuori sekä markkinointipäällikkö Susanna Silvonen.

********** on koulutukseltaan oik.kand. sekä merkonomi ja hoitaa parhaillaan hallintopäällikön viransijaisuutta Korkeasaaren eläintarhassa. Tätä ennen hän on työskennellyt kaupunginasiamiehenä kaupunginkanslian oikeuspalveluissa Yhteisöt ja verot -yksikössä. Hän on työskennellyt veroasiantuntijana Helsingin kaupungilla sekä yksityisellä sektorilla yli 15 vuoden ajan. Lisäksi hän on toiminut Helsinki Stadion Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2013 lukien. Tässä tehtävässä hän on hoitanut yhtiön juoksevan hallinnon ja osallistunut myös investointien ja rahoituksen suunnitteluun sekä hankintojen kilpailutuksiin.

********** on koulutukseltaan VTM sekä Musiikin maisteri. Hän on työurallaan työskennellyt sekä esimiestehtävissä että asiantuntijana yli 15 vuoden ajan. Viimeiset kahdeksan vuotta hän on toiminut päällikkötehtävissä, ensin Suomen Kansallisoopperassa orkesteri- ja kuoropäällikkönä ja nykyisin Taiteen edistämiskeskuksessa hallintopäällikkönä. Kummankin päällikkötehtävän kokonaisvastuuseen on kuulunut mm. talous- ja henkilöstöhallinto, toiminnan suunnittelu, työehtosopimukset, vakuutukset, taiteilijayhteydet ja tekijänoikeudet, kansainvälinen yhteistyö sekä järjestötoiminta. Lisäksi vuosina 2011 - 2012 hän on toiminut projektipäällikkönä hankkeessa, jonka tehtävänä oli Oopperan toiminnan kustannustehokkuuden parantaminen.

********** on koulutukseltaan FM ja on toiminut yli 15 vuoden ajan erilaisissa yleis-, talous- sekä henkilöstöhallinnon tehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii hallintopäällikkönä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa. Tätä ennen hän on ollut kuusi vuotta Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnassa hallintopäällikkönä. Molemmat hallintopäällikön tehtävät ovat olleet henkilöstö-, talous- sekä yleishallinnon johtamis-, esittely-, toimeenpano-, suunnittelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtäviä. Hän on toiminut myös yksikön esimiehenä.

********** on koulutukseltaan ekonomi ja hän on työskennellyt erilaisissa henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävissä yli 15 vuoden ajan. Hän työskentelee parhaillaan HR-suunnittelijana Helsingin kaupungin kaupunginkansliassa. Tätä ennen hän on työskennellyt vuoden Helsingin kaupungin hallintokeskuksessa henkilöstö- ja talousyksikön päällikkönä sekä controllerina niin Helsingin satama –liikelaitoksessa kuin Pöyry-yhtiöillä.

********** on koulutukseltaan KTM. Hänellä on yli seitsemän vuoden kokemus vaihtelevista ja vastuullisista talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä. Hän on kartuttanut kokemusta niin kansainvälisen yhtiön, pienen perheyrityksen kuin kunnallisen alan hallinnon tehtävistä, missä hän on vastannut sekä taloushallinnon että HR-toimintojen jokapäiväisestä itsenäisestä pyörittämisestä. Tällä hetkellä hän työskentelee Helsingin Matkailu Oy:ssä taloussuunnittelijana.

Kaikilla hakijoilla on koulutuksensa ja työkokemuksen ansiosta hallintopäällikön tehtävän kannalta riittävä osaaminen henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävistä sekä esimieskokemusta.

Esittelijä katsoo hakemusten ja haastattelujen muodostaman kokonaisuuden perusteella, että parhaat edellytykset avoimen viran hoitamiseen menestyksellisesti on Johanna Holkeri-Kauppilalla.

Hänellä on osaamista ja kokemusta mm. kilpailutuksista, sopimusasioista, kansainvälisistä sopimuksista, työryhmätyöskentelystä ja rakentamisasioista. Hänellä on vahva osaaminen taloushallinnosta ja oikeudellisista asioista. Erityiseksi vahvuudeksi katsottiin, että hän tuntee kaupungin organisaatiota ja kunnallishallintoa, mutta työkokemus ei ole kuitenkaan vain kaupungin hallinnosta. Johanna Holkeri-Kauppila on koulutuksensa, työkokemuksensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella ansioitunein ja sopivin hallintopäällikön viran hoitajaksi.

Hakemusasiakirjat ja muu aineisto ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa ja sitä ennen valmistelijalla.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Jenni Ahtiainen, suunnittelija, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

 

Sanna Hellström, eläintarhan johtaja, puhelin: 310 78400

sanna.hellstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Sanomalehti-ilmoitus  Helsingin Sanomat työavain 19-12-14

2

HAP viran täyttö 11.12.2014 hakijoiden yhteenveto.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

 

Muut virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

HR-suunnittelija

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566