Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/13

 

11.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 54

Sovintosopimus työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa

HEL 2014-014418 T 01 00 01 03

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti hyväksyä oikeudenkäynnin välttämiseksi laaditun liitteenä 1 olevan sovintosopimuksen työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Johanna Holkeri-Kauppila, va hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 70936

johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

Liitteet

1

Sovintosopimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Korkeasaaren työntekijä ********** on irtisanottu 5.8.2014. Työsopimus päättyy 13.2.2015 irtisanomisajan jälkeen.

Asiassa on päätetty käynnistää sovintomenettely oikeudenkäynnin välttämiseksi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n selvityspyynnössä esitetyn ehdotuksen mukaisesti. Oikeudenkäynnin lopputulos on epävarma ottaen huomioon työntekijän pitkä työsuhde. Oikeudenkäyntiin liittyy oikeudenkäyntikuluriski.

Osapuolten neuvotteleman sovintosopimuksen perusteella ********** maksetaan aineettomana korvauksena noin 6 kuukauden palkkaa vastaavat 13.500  euroa. Bruttosuorituksesta vähennetään työntekijän toimittaman verokortin mukainen ennakon­pidätys. Korvaus on oikeuskäytännön mukainen.

Kyseessä on työsopimuksen päättämisestä ********** maksettava kertakaikkinen korvaus ja hän sitoutuu olemaan esittämättä muita vaatimuksia asiasta tai työsuhteeseen liittyen. Sovintosopimuksella on päästy kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävään lopputulokseen asiassa.

Erikseen selvitetään maksetun korvauksen tai osan siitä mahdollista takaisinperintää vahingonkorvauslain nojalla.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Johanna Holkeri-Kauppila, va hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 70936

johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

Liitteet

1

Sovintosopimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Talpa

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566