Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/7

 

11.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 48

Esitys Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan uudeksi johtosäännöksi

HEL 2014-014520 T 00 01 00

Esitys

Eläintarhan johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että kaupunginvaltuusto päättäisi kumota 11.12.1996 hyväksymänsä eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan johtosäännön siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja hyväksyisi eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan johtosäännön seuraavasti:

Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan johtosääntö

1 § Toimiala

Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta ja sen alainen Korkeasaaren eläintarha ylläpitävät eläintarhaa ja virkistysaluetta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.       

2 § Johtokunta

Johtokunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

3 § Esittely

Johtokunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee asiat.

4 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

1       
valvoa, että virasto toimii vahvistetun talousarvion puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti

2                   
hyväksyä osaltaan virastolle tavoitteet ja seurata niiden toteutumista

3                  
vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

4                   
päättää hinnoista ja maksuista, lukuun ottamatta myytävinä olevien tuotteiden hintoja, vuokrista ja korvauksista sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

5                   
hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

6                   
hyväksyä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa Korkeasaaren eläintarhan tilahankkeita ja muita kuin tilahankkeita koskevat suunnitelmat ja piirustukset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

7
päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista

8                   
päättää hallintaoikeutensa puitteissa hallinnassaan olevien maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan kauintaan viiden vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi kauintaan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle antamisesta ja muusta käyttöön luovuttamisesta

9
päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle ottamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle ottamisesta

10
päättää viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden käyvästä arvosta luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää luovuttamisesta

11                
päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon

12                
myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on virastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen taikka vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää vahingonkorvauksen

13                
myöntää kokonaan tai osittain vapautus viraston henkilökuntaan kuuluvalle hänen velvollisuudestaan korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

14                                                           
myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

15                
päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa virastolle annettujen lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisesta sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää vastaanottamisesta

16                
asettaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyttää, valmistelemaan määrättyä asiaa tilapäinen jaosto, josta on soveltuvin osin voimassa, mitä johtokunnasta on määrätty.

5 § Organisaatio

Virasto jakautuu yksiköihin sen mukaan kuin johtokunta päättää.

Viraston päällikkönä on eläintarhan johtaja. Virastossa on lisäksi muuta henkilökuntaa.

6 § Johtaminen

Viraston päällikkö johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

7 § Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

1
hyväksyä toimintasääntö

2
huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

3
siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaava virka tai tehtävä viraston yksiköstä toiseen asianomaisia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan

4                                                              
panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset ottaen huomioon mitä kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty

5                   
hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan Unionin rahoitusta, viraston toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja avustukset sekä niihin verrattavat etuudet sekä käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa

6
hakea viraston toimialaan kuuluvat viranomaisluvat

7
päättää viraston hallinnassa olevien tilojen käyttämisestä tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseksi

8
päättää Korkeasaaren eläintarhan aukioloajoista sekä myytävinä olevien tuotteiden hinnoista.

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan ja johtokunnan määräämät muut tehtävät.

8 § Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa johtokunnan määräämä viranhaltija.

Muun viranhaltijan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston päällikön määräämä viranhaltija.

9 § Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja.

10 § Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Johtokunnan päättämien yksiköiden johtajat ottaa johtokunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

11 § Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille

Johtokunnan ja viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole pidettävä tarpeettomana tai ellei ole toisin määrätty.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Jenni Ahtiainen, suunnittelija, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Johanna Holkeri-Kauppila, va hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 70936

johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

Liitteet

1

Eläintarhan voimassa oleva johtosääntö.pdf

2

Sääntötoimikunnan lausunto (Korkeasaaren johtosääntö) 09.12.2014.pdf

3

Korkeasaaren eläintarhan johtosääntöuudistus_Rinnakkaistekstit.pdf

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan johtosäännön 11.12.1996. Voimassa oleva johtosääntö on esityksen liitteenä 1.

Pohjana uudistustyössä on käytetty voimassa olevaa eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan johtosääntöä, kaupungin mallijohtosääntöä vuodelta 2008 sekä kaupunginmuseon ja taidemuseon johtosääntöjä.

Esityksen keskeiset muutokset koskevatkin johtosäännön muuttamista kaupungin johtosääntökäytännön mukaiseksi. Johtosääntöön on tehty myös stilistisiä korjauksia, joilla sitä on muutettu vastaamaan kaupungin yleistä johtosääntökäytäntöä.

Sääntötoimikunta on käsitellyt Korkeasaaren eläintarhan esitystä Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan uudeksi johtosäännöksi 2.12.2014 sekä 9.12.2014 kokouksissaan ja kuullut asiassa asiantuntijoina va.hallintopäällikkö Johanna Holkeri-Kauppilaa sekä kaupunginsihteeri Leena Mickwitziä. Sääntötoimikunnan 9.12.2014 antaman lausunnon sisältämät tarkennukset johtosääntöesitykseen on huomioitu eläintarhan johtokunnan esityksessä kaupunginhallitukselle. Sääntötoimikunnan lausunto on asian liitteenä 2.

Muutokset on kuvattu pykäläkohtaisesti seuraavissa kappaleissa. Voimassa olevan johtosäännön pykälä, momentti tai kohta on mainittu sulkeissa, jos se poikkeaa uudistetun johtosäännön vastaavasta. Esityksen liitteenä 3 olevassa taulukossa on vertailtu voimassa olevaa johtosääntöä ja esitystä uudeksi johtosäännöksi rinnakkain.

Pykälät 1, 3, 4 (6), 5 (7), 6 (8), 7 (9), 9 (11) sekä 10 (12) on muutettu kaupungin johto-sääntökäytännön mukaisiksi.

Johtosäännön pykälöintiä on myös muutettu siten, että voimassa olevan johtosäännön kumotut pykälät (4 §, 5 § sekä 13 §) poistetaan. Tällöin numerointi jatkuu juoksevana johtokunnan tehtävistä (4 §) eteenpäin.

4 § Johtokunnan tehtävät (6 §)

Kohta 6

Johtokunnan tehtäviin on tärkeää sisällyttää Korkeasaaren eläintarhan tilahankkeita koskevien suunnitelmien ja piirustuksien hyväksyminen kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa, sillä Korkeasaaren eläintarha yhä hallinnoi tilojaan, toisin kuin monet muut virastot.

Kohta 15

Johtokunnan tehtäväksi lisätään kohta, jonka mukaan johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa virastolle annettujen lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisesta sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää vastaanottamisesta. Korkeasaaren eläintarhalle tulee säännöllisesti pyyntöjä ottaa vastaan erilaisia lahjoituksia ja olisi hyvä, että johtokunta voisi päättää näiden vastaanottamisesta. Tällä hetkellä toimivalta asiassa on kaupunginhallituksen johtosäännön nojalla kaupunginjohtajalla, joka varmastikaan ei ole tarkoituksenmukaista, sillä käytännössä on kyse arvoltaan pienistä lahjoituksista, jotka tulevat eläimien käyttöön, mm. vanhoista pehmoleluista ja pyyheliinoista.

7 § Viraston päällikön tehtävät (9 §)

Viraston päällikön tehtäviin kohdaksi 1 on lisätty toimintasäännön hyväksyminen ja vastaava kohta on poistettu johtokunnan tehtävistä pykälän 4 (6) kohdasta 1 kaupungin johtosääntökäytännön mukaisesti.

Viraston päällikön tehtäviin lisätään uudeksi kohdaksi 6 kohta, jonka mukaan viraston päällikkö hakee viraston toimialaan kuuluvat viranomaisluvat.

Vastaava määräys on kaupungin muissa johtosäännöissä viraston päällikön tehtävänä ja Korkeasaaren eläintarhan toiminnan kannalta on tärkeää saada tämä viraston päällikön toimivaltaan kuuluvaksi, sillä eläintarha joutuu hakemaan paljon erilaisia lupia, mm. silloin kun eläintarhatiloja uudistetaan, eläimiä hankitaan tai siirretään.

Lisätään viraston päällikön tehtäviin uusiksi kohdiksi kohdat 7 ja 8, jonka mukaan viraston päällikkö päättää viraston hallinnassa olevien tilojen käyttämisestä tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseksi sekä aukioloajoista ja myytävinä olevien tuotteiden hinnoista.

Korkeasaaren eläintarhassa järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia ympäri vuoden. Markkinoinnin ja myynnin kannalta olisi tärkeää, että näistä voisi päättää eläintarhan johtaja, sillä johtokunta kokoontuu vain kolme kertaa niin syys- kuin kevätkaudellakin ja pyynnöt tilaisuuden tai tapahtuman järjestämiseksi voivat tulla lyhyellä varoitusajalla. Myös aukioloaikoihin on tarpeen toisinaan tehdä muutoksia mm. poikkeustilanteissa ja erityistapauksissa tai markkinoinnin ja myynnin kannalta merkittävien tapahtumien järjestämiseksi ja tällöin olisi hyvä, että toimivalta asiassa olisi eläintarhan johtajalla. Poikkeuksellisia aukioloaikoja voidaan soveltaa esimerkiksi Korkeasaaren järjestämässä, suurelle yleisölle suunnatussa tapahtumassa tai kun eläintarhan alueen ainutlaatuisia puitteita hyödynnetään yksityistilaisuutta varten.

Korkeasaaren eläintarha selvittää parhaillaan ravintolapalveluiden kilpailuttamisen ohella matkamuistomyymälöiden kohtaloa ja sitä, että olisiko viraston järkevää ottaa myymälät omaan hallintaan sen sijaan, että ne ovat osa ravintolapalveluita. Vaikka asia on vasta selvityksen tasolla, niin on tässä vaiheessa hyvä sisällyttää viraston päällikön tehtäviin myytävinä olevien tuotteiden hinnoista päättäminen, jotta johtosääntöä ei tältä osin tarvitse muuttaa, jos matkamuistomyymälät tulevat viraston omaan hallintaan.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Jenni Ahtiainen, suunnittelija, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Johanna Holkeri-Kauppila, va hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 70936

johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

Liitteet

1

Eläintarhan voimassa oleva johtosääntö.pdf

2

Sääntötoimikunnan lausunto (Korkeasaaren johtosääntö) 09.12.2014.pdf

3

Korkeasaaren eläintarhan johtosääntöuudistus_Rinnakkaistekstit.pdf

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566